پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی, دوره (10), شماره (40), سال (2016-2) , صفحات (1-12)

عنوان : ( رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی , زینب آزادی , سکینه عباسی بورندرق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در ازمون 2-MMPI با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری صورت گرفت.این پژوهش از نوع همبستگی بود (114 نفر،0/43 مرد و 0/57 زن) مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده،به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پزسشنامه MMPI را تکمیل نمو دند.نتایج نشان داد که بین متغیرهای علایق مردانگی -زنانگی با رفتار ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری روابط معنی داری وجود دارد.نتایج دو رگرسیون سلسله مراتبی نشان دادند که پس از کنترل اثر جنسیت،سن و تحصیلات،برافراشتگی بارز مقیاس(مردانگی-زنانگی) در ازمون MMPI با افزایش میزان رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری همراه است.نتایج پیشنهاد می کند که همگون سازی و همانند سازی افراد با جنسیتشان بر زندگی فردی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, مردانگی-زنانگی, رفتارهای ضد اجتماعی, خود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056938,
author = {کیمیایی, سیدعلی and آزادی, زینب and عباسی بورندرق, سکینه},
title = {رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری},
journal = {پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی},
year = {2016},
volume = {10},
number = {40},
month = {February},
issn = {1435-7685},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {مردانگی-زنانگی،رفتارهای ضد اجتماعی،خود بیمارانگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2 با رفتارهای ضد اجتماعی و خود بیمارانگاری
%A کیمیایی, سیدعلی
%A آزادی, زینب
%A عباسی بورندرق, سکینه
%J پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی
%@ 1435-7685
%D 2016

[Download]