جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (105-121)

عنوان : ( ارزیابی تأثیر مولفه­ های سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای اجتماعی محلات مشهد )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , محسن حجازی جوشقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشکیل شوراهای اجتماعی محلات مشهد، یکی از راهکارهای مشارکت شهروندان برای همکاری و تعامل با مدیریت شهری است. بدون شک از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عملکرد شوراها، سطح اعتماد اعضا در قالب شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی اعضای شورا است. در این پژوهش ارتباط بین اعتماد به شهرداری، اعتماد به اثربخشی شورا، اعتماد به توانمندی سایر اعضای شورا به‌عنوان شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی و احساس تعلق به محله به‌عنوان متغیر مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله، در بین اعضای شورهای اجتماعی محلات منطقۀ 9 شهرداری مشهد بررسی شد. گردآوری اطلاعات به دو شیوۀ کتابخانه‌ای و میدانی صورت گرفت و پرسش‌نامه در بین اعضای 12 شورای اجتماعی محله در منطقۀ 9 شهرداری مشهد توزیع شد. با تحلیل نتایج حاصل از پرسش‌نام،‌ مشخص شد که بین اعتماد به شهرداری و اعتماد به اثربخشی شورا، اعتماد به سایر اعضای شورا و اعتماد به اثربخشی شورا، اعتماد به شهرداری و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله، اعتماد به اثربخشی شورا و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله، احساس تعلق به محله و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله رابطۀ مثبتی وجود دارد و دو متغیر اعتماد به سایر اعضای شورا و تمایل به مشارکت اعضا در امور محله با همدیگر همبستگی نداشتند.

کلمات کلیدی

, شورای اجتماعی محلات, سرمایۀ اجتماعی, مشارکت, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056956,
author = {زرقانی, سیدهادی and حجازی جوشقانی, محسن},
title = {ارزیابی تأثیر مولفه­ های سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای اجتماعی محلات مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2016},
volume = {2},
number = {3},
month = {January},
issn = {2538-3531},
pages = {105--121},
numpages = {16},
keywords = {شورای اجتماعی محلات، سرمایۀ اجتماعی، مشارکت، مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تأثیر مولفه­ های سرمایه اجتماعی بر تمایل به مشارکت اعضای شورای اجتماعی محلات مشهد
%A زرقانی, سیدهادی
%A حجازی جوشقانی, محسن
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2016

[Download]