کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (18), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (33-54)

عنوان : ( عوامل موثر در مکان یابی کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد )

نویسندگان: احمد زارعی , محمد سالاری , علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف : هدف اصلی این پژوهش شناسایی و وزن دهی به عوامل موثر بر مکان یابی کتابخانه های آستان قدس رضوی و تعیین مناسب ترین مکان ها برای احداث کتابخانه های جدید است. روش ‌پژوهش : پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 18باب کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی در مشهد است. پس از شناسایی معیارهای مهم مکان‌یابی کتابخانه‌های آستان قدس رضوی به روش سلسله مراتبی این معیارها توسط 90 نفر از کارشناسان وزن داده شده است. در مرحله بعد با توجه به وزن های معیارها و تلفیق نقشه های معیارهای مرکزیت وسازگاری درمحیط "ساج" بهترین مناطق احداث کتابخانه های جدید در مشهد پیشنهاد شده است. یافته‌ها : در فرایند وزن‌دهی، معیارهای مرکزیت و سازگاری به ترتیب بیشترین میزان اهمیت را داشتند. همچنین مشخص شد با وجود همپوشانی تعدادی ازکتابخانه ها و نفوذ در حوزه یکدیگر، برخی از مناطق مشهد مانند(مناطق 10، 11، 12) فاقد کتابخانه هستند.

کلمات کلیدی

, کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی, مکان‌یابی کتابخانه ها, سیستم اطلاعات جغرافیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056960,
author = {احمد زارعی and محمد سالاری and عنابستانی, علی اکبر},
title = {عوامل موثر در مکان یابی کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2015},
volume = {18},
number = {1},
month = {June},
issn = {1680-9637},
pages = {33--54},
numpages = {21},
keywords = {کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی، مکان‌یابی کتابخانه ها، سیستم اطلاعات جغرافیایی "ساج"،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عوامل موثر در مکان یابی کتابخانه های آستان قدس رضوی در مشهد
%A احمد زارعی
%A محمد سالاری
%A عنابستانی, علی اکبر
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2015

[Download]