پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی, دوره (1), شماره (2), سال (2016-6) , صفحات (30-61)

عنوان : ( بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: یونس طاطاری , بهروز مهرام , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی در دانشگاه فردوسی مشهد بود. مؤلفه‌های برنامه درسی در این پژوهش شامل ادراک از هدف، محتوا، روش و ارزشیابی بوده است. پژوهش حاضر از نظر روش؛ پیمایشی و از نظر هدف؛ مطالعه‌ای کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393 (6448N=) بود. تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران، 197 دانشجو تعیین شد که پرسشنامه بین آن‌ها توزیع گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی بود که بر مبنای الگوی تایلر از مؤلفه‌های برنامه درسی تدوین شد. یافته‌ها نشان داد ادراک دانشجویان از مطلوبیت مؤلفه روش در حد متوسط (05/0p<) و ادراک مطلوبیت مؤلفه محتوا (05/0p>) در حد متوسط و میانگین وضعیت ادراک از مطلوبیت هدف (01/0p<) و ادراک از مطلوبیت ارزشیابی (01/0p<) کمتر از حد متوسط است. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت مؤلفه‌های برنامه درسی پایین‌تر از میانگین مطلوب و حد انتظار بوده است.

کلمات کلیدی

ادراک دانشجویان؛ مؤلفه‌های برنامه درسی؛ ارزیابی وضعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056964,
author = {طاطاری, یونس and مهرام, بهروز and کارشکی, حسین},
title = {بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {2},
month = {June},
issn = {2476-5783},
pages = {30--61},
numpages = {31},
keywords = {ادراک دانشجویان؛ مؤلفه‌های برنامه درسی؛ ارزیابی وضعیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مطلوبیت برنامه های درسی در دانشگاه فردوسی مشهد
%A طاطاری, یونس
%A مهرام, بهروز
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی
%@ 2476-5783
%D 2016

[Download]