آموزه های قرآنی, سال (2016-2)

عنوان : ( سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر دمشقی، از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید )

نویسندگان: حمید ایماندار , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , حسن نقی زاده , عباس اسمعیلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلفیه معاصر از ابن کثیر دمشقی به عنوان یک مفسر تمام عیار سلفی یاد می کنند.نوشتار حاضر با محور قرار دادن مبحث توحید به عنوان حوزه ای اساسی در مکتب سلفیه مدعای مذکور را خدشه پذیر می داند.با بررسی جامع تفسیر القرآن العظیم درمی یابیم رویکرد تفسیری ابن کثیر در برخی جوانب نظری و عملی مبحث توحید مخالفتی تام و یا جزئی با تلقی خاص سلفیه دارد.وی با برگزیدن مکتب تفویضی- تاویلی در مساله تفسیر صفات الهی خود را به دیدگاه متاخرین اشاعره به عنوان یکی از مکاتب مخالف سلفیه متمایل نموده است.به علاوه تبیین ابن کثیر از مفاهیم توحید عبادی و لوازم آن در سرتاسر تفسیرش نمی تواند با رویکرد خاص و انحصاری سلفیون مطابقت داشته باشد.نوع تلقی ابن کثیر از مجموع جوانب مساله توحید این مدعا که وی پس از مرگ ابن تیمیه به سمت مکتب اشاعره متمایل شده است را تقویت می نماید.هم چنان که مستندات تاریخی قابل تاملی نیز در تایید مسلک اشعری ابن کثیر ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر دمشقی, از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056965,
author = {ایماندار, حمید and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and نقی زاده, حسن and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر دمشقی، از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2016},
month = {February},
issn = {2251-9378},
keywords = {سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر دمشقی، از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیر دمشقی، از شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید
%A ایماندار, حمید
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A نقی زاده, حسن
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2016

[Download]