پژوهشنامه کلام, دوره (2), شماره (3), سال (2016-1) , صفحات (47-66)

عنوان : ( واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , عباس اسمعیلی زاده , حسن نقی زاده , حمید ایماندار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات

کلمات کلیدی

, سلفیه, اثبات صفات, مبانی خاص, راهبردهای ایجابی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056966,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and اسمعیلی زاده, عباس and نقی زاده, حسن and ایماندار, حمید},
title = {واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات},
journal = {پژوهشنامه کلام},
year = {2016},
volume = {2},
number = {3},
month = {January},
issn = {2476-5325},
pages = {47--66},
numpages = {19},
keywords = {سلفیه، اثبات صفات، مبانی خاص، راهبردهای ایجابی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A نقی زاده, حسن
%A ایماندار, حمید
%J پژوهشنامه کلام
%@ 2476-5325
%D 2016

[Download]