دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی , 2015-06-12

عنوان : ( اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی و تعارض زناشویی )

نویسندگان: محسن وکیلی , سیدعلی کیمیایی , مریم السادات فاتحی زاده , علی مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز برهیجان برکاهش تحریفهای شناختی بین فردی زوج ها و کاهش تعارض های زناشویی زوجهای مراجعه کننده به فرهنگسراهای خانواده شهراصفهان انجام شد پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی ازنوع کاربردی و ازنظر روش نیمه ازمایشی که با طرح پیش ازمون پس ازمون با گروه کنترل اجرا شد جامعه اماری شامل کلیه زوجهای مراجعه کننده به فرهنگسرای خانواده شهراصفهان درسال 1392 که دارای تعارضهای زناشویی بودند را شامل می شد وازبین آنها 10 زوج ازطریق نمونه گیری دردسترس و جایگزینی تصادفی دردوگروه ازمایش و گروه کنترل قرار داده شدند داده ها به کمک مقیاس تحریف های شناختی بین فردی حمام چی 2005 و پرسشنامه تعارضهای زناشویی ثنایی و همکاران 1387 جمع اوری شد سپس گروه ازمایش 8جلسه تحت زوج درمانی های متمرکز برهیجان قرارگرفت دراین مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد و پس ازپایان جلسات پس ازمون اجرا شد سپس بااستفاده ازتحلیل کوواریانس یافته های بدست آمده ازطریق نرم افزار SPSS-18 موردتجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج پژوهش نشانداد که زوج درمانی متمرکز برهیجان موجب کاهش تحریف های شناختی بین فردی و تعارضهای زناشویی زوج ها شده است دراین مطالعه میانگین نمرات متغیر تحریف شناختی بین فردی و تعارض زناشویی گروه ازمایش نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری را نشان دادند p<0/01

کلمات کلیدی

, زوج درمانی متمرکز بر هیجان, تحریف های شناختی بین فردی , تعارضهای زناشویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056968,
author = {وکیلی, محسن and کیمیایی, سیدعلی and مریم السادات فاتحی زاده and مشهدی, علی},
title = {اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی و تعارض زناشویی},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زوج درمانی متمرکز بر هیجان، تحریف های شناختی بین فردی ، تعارضهای زناشویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر تحریف های شناختی بین فردی و تعارض زناشویی
%A وکیلی, محسن
%A کیمیایی, سیدعلی
%A مریم السادات فاتحی زاده
%A مشهدی, علی
%J دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
%D 2015

[Download]