جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (19), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (27-42)

عنوان : ( تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , بایزید شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت شاخص‌های راهبرد توسعۀ شهری (حکمروایی خوب، بانکی بودن، قابل زیست بودن، رقابتی بودن) در شهر اشنویه از دیدگاه سه گروه مسئولین، شهروندان و نخبگان شهری است که توسط بانک جهانی و سازمان ائتلاف شهرها پیشنهاد شده‌اند. روش پژوهش به کار گرفته شده توصیفی - تحلیلی است. در این راستا، 355 پرسشنامه بین شهروندان، 50 پرسشنامه بین نخبگان شهری و 50 پرسشنامه بین مسئولین و کارشناسان ادارات و سازمان‌های شهر اشنویه تکمیل شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس چند متغییره MANOVA استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد، میانگین کلی شاخص‌های CDS در شهر اشنویه از دیدگاه مسئولین برابر با 80/2 و از دیدگاه هر دو گروه شهروندان و نخبگان شهری برابر با 46/2 است. از نظر هر سه گروه، میانگین تمامی شاخص‌های CDS در شهر اشنویه از میانگین نظری پرسشنامه‌ها که (3) است، کمتر بوده است. در کل میانگین نظرات دو گروه نخبگان شهری و شهروندان نسبت به وضعیت شاخص‌های CDS در شهر اشنویه بسیار به هم نزدیک است و وضعیت شهر را به لحاظ شاخص‌ها نامناسب توصیف کرده‌اند؛ اما میانگین نظرات مسئولین در مقایسه با دو گروه دیگر متفاوت است و از دیدگاه مسئولین، میانگین شاخص‌ها به حد متوسط، بسیار نزدیک است. نتایج حاصل از آزمون مانوآ نیز نشان می‌دهد که بین نظرات گروه‌های مختلف شهری به لحاظ شاخص‌های CDS تفاوت معناداری وجود دارد و فقط در شاخص بانکی بودن با رویکرد فناوری اطلاعات است که بین میانگین نظرات گروه‌ها تفاوتی دیده نمی‌شود؛ در حالی که در سایر شاخص‌ها بین دیدگاه‌های گروه‌ها نسبت به شاخص‌ها تفاوت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, زراهبرد توسعه شهری(CDS), حکمروایی شهری , شاخصهای CDS شهر , شهر اشنویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056973,
author = {رهنماء, محمدرحیم and شریفی, بایزید},
title = {تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS)},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2016},
volume = {19},
number = {1},
month = {July},
issn = {2345-2277},
pages = {27--42},
numpages = {15},
keywords = {زراهبرد توسعه شهری(CDS)، حکمروایی شهری ، شاخصهای CDS شهر ، شهر اشنویه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل وضعیت شهر اشنویه به لحاظ شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A شریفی, بایزید
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2016

[Download]