دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (26), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (1-15)

عنوان : ( اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.) )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , رضا قربانی , بهاره بیچرانلو , میلاد باقری شیروان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین و بادمجان تحت تاثیر نسبت‌های مختلف کشت مخلوط جایگزینی و بررسی سودمندی عملکرد مخلوط این دو گیاه آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار در مزرعه‌ای در غرب شهرستان شیروان در سال 1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل نسبت‌های جایگزینی 75 درصد ذرت شیرین + 25 درصد بادمجان، 50 درصد ذرت شیرین + 50 درصد بادمجان و 25 درصد ذرت شیرین + 75 درصد بادمجان و کشت خالص هر یک از گیاهان بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه قابل کنسرو، عملکرد بلال، عملکرد ماده تر و خشک ذرت شیرین و همچنین عملکرد میوه بادمجان در کشت خالص بیشتر از تیمارهای مخلوط بود و با افزایش سهم هر یک از گونه‌ها در مخلوط، عملکرد گونه دیگر کاهش یافت. نسبت دانه به بلال و شاخص برداشت ذرت شیرین و همچنین وزن دانه، بلال، وزن خشک و تر بوته ذرت شیرین در نسبت 50 درصدی ذرت شیرین با بادمجان بر سایر تیمارهای آزمایش ارجحیت داشت. شاخص‌های ارزیابی سودمندی کشت مخلوط دلالت بر غالبیت ذرت شیرین در مخلوط داشت و حاکی از سودمندی نسبت‌های 25 و 50 درصدی ذرت شیرین در مخلوط با بادمجان در مقایسه با کشت خالص بود. بر اساس نسبت برابری زمین، نسبت 25 و 50 درصدی ذرت شیرین در اختلاط با بادمجان عملکرد را در مقایسه با کشت خالص به ترتیب 5 و 6 درصد افزایش داد.

کلمات کلیدی

, ضریب ازدحام نسبی, عملکرد دانه قابل کنسرو, کشت مخلوط جایگزینی, نسبت دانه به بلال, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056986,
author = {اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and بیچرانلو, بهاره and باقری شیروان, میلاد},
title = {اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.)},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2016},
volume = {26},
number = {2},
month = {July},
issn = {2476-4310},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {ضریب ازدحام نسبی، عملکرد دانه قابل کنسرو، کشت مخلوط جایگزینی، نسبت دانه به بلال، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نسبتهای مختلف کشت مخلوط روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین (Zea mays var. saccharata) و بادمجان (Solanum melongena L.)
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A بیچرانلو, بهاره
%A باقری شیروان, میلاد
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2016

[Download]