روان شناسی بالینی, دوره (8), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (89-98)

عنوان : ( اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجان )

نویسندگان: الهه مجد آرا , ایمان الله بیگدلی , محمود نجفی , شهرزاد رشن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: اضطراب و افسردگی غالبا بصورت اختلالات همبود در سالمندان خود را نشان می‌دهند و با پیامدهای منفی در سلامت جسمی و روانی سالمندان و همچنین پاسخ ضعیف‌تر به درمان‌های دارویی و روانشناختی مرتبط هستند. پژوهش حاضر با هدف آزمون مدل ساختاری عواطف مثبت و منفی با اضطراب و افسردگی سالمندان با نقش میانجی دشواری در نظم­جویی هیجانی طرح ریزی و اجرا شد. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 173 سالمند از بین جمعیت سالمندان شهرستان مینودشت انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش پرسشنامه‌های دشواری در نظم­جویی هیجان، عاطفه مثبت و منفی و اضطراب و افسردگی را تکمیل کردند. به منظور آزمون الگوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم از تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته‌ها: یافته ها نشان داد داده ها برازش مناسبی با مدل دارد. اثر مستقیم عاطفه مثبت بر افسردگی و اثر مستقیم عاطفه منفی بر اضطراب معنادار بود. تاثیر غیرمستقیم عاطفه مثبت بر اضطراب و افسردگی از طریق دشواری در نظم­جویی هیجان معنادار بود. اثر غیرمستقیم عاطفه منفی بر اضطراب و افسردگی از طریق دشواری در نظم­جویی هیجان نیز معنادار بود. همچنین تاثیر مستقیم عاطفه منفی بر افسردگی معنادار نبود. علاوه بر این، یافته ها نشان می‌دهد که اثر مستقیم عاطفه مثبت بر افسردگی در مقایسه با سایر متغیرها شدت بیشتری دارد. درنهایت 57 درصد واریانس افسردگی و 53 درصد واریانس اضطراب در این مدل توسط متغیرهای دشواری در نظم­جویی هیجان، عاطفه مثبت و عاطفه منفی تبیین می‌شود. عاطفه مثبت، عاطفه منفی و دشواری در نظم­جویی هیجان بطور معناداری می‌توانند اضطراب و افسردگی در سالمندان را پیش‌بینی نمایند. نتیجه‌گیری: در مداخلات درمانی یا پیشگیری از اضطراب و افسردگی در سالمندان سبک عاطفی و همچنین دشواری در نظم­جویی هیجان باید مورد توجه قرار گیرد. تلویحات نظری یافته­ها مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, افسردگی, اضطراب, عاطفه مثبت, عاطفه منفی, نظم‌جویی هیجان, سالمند,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056989,
author = {الهه مجد آرا and بیگدلی, ایمان الله and محمود نجفی and شهرزاد رشن},
title = {اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجان},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-501x},
pages = {89--98},
numpages = {9},
keywords = {افسردگی، اضطراب، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، نظم‌جویی هیجان، سالمند،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مستقیم و غیرمستقیم عواطف بر اضطراب و افسردگی سالمندان: نقش میانجی دشواری در نظم‌جویی هیجان
%A الهه مجد آرا
%A بیگدلی, ایمان الله
%A محمود نجفی
%A شهرزاد رشن
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501x
%D 2016

[Download]