مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (47), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (11-20)

عنوان : ( مطالعه تجربی- عددی خمش پذیری درکامپوزیت فلز- الیاف شیشه به منظور کاهش عیوب ناشی از فرایند )

نویسندگان: سعید امیرنژاد آروق , مهران کدخدایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه کامپوزیت های لای های فلز- الیاف به دلیل دارا بودن خواص مکانیکی خوب و وزن کم بسیار مورد توجه طراحان، به ویژه خواص بهتری نسبت به هر دو آلیاژ آلومینیوم و مواد FML ا)Fiber Metal Laminate( صنایع هوافضا قرار گرفته اند. مواد کامپوزیتی از خود نشان م یدهند. در این پژوهش، خواص خمشی این کامپوزی تها مورد بررسی عددی- تجربی قرار گرفته است. از آنجایی که این چندلای هها دارای قابلیت فر مدهی محدود می باشند و تغییرشکل الیاف الاستیک کامل است، در آنها برگشت فنری ایجاد م یگردد که نوعی عیب محسوب م یشود. در بخش بررسی تجربی مقاله فعلی 6 مدل نمونه با زاوی هی الیاف و ضخامت متفاوت از هم ساخته م یشود تا مورد آزمایش خمشی قرار گیرد. به علاوه، آزمایش خمش انجام شده به روش طراحی آزمایش تاگوچی بهینه شده تا نتایج بدست آمده مستقل از پارامترهای قالب و پرس باشد. تأثیر پارامترهای طراحی و ساخت برروی برگشت فنری کامپوزیت فلزی - الیافی نیز بررسی شده اند. نتایج نشان م یدهند که با کاهش شعاع پانچ و افزایش فشار وارد بر ورق، میزان برگشت فنری به دلیل بوجود آمدن تغییر شکل پلاستیک زیاد در ناحیه خم کاهش می یابد. ازطرفی با افزایش سرعت پانچ میزان برگشت فنری افزایش می یابد. همچنین اگر الیاف موازی با محور خمش باشند و ضخامت لایه ی خارجی افزایش یابد کمترین شعاع خمش و برگش تفنری ایجاد م یگردد. نتایج تجربی این پژوهش با داده های عددی بدست آمده از روش المان محدود نیز مقایسه گردیده است.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت فلزی - الیافی, خمش, برگش تفنری, المان محدود, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056992,
author = {امیرنژاد آروق, سعید and کدخدایان, مهران},
title = {مطالعه تجربی- عددی خمش پذیری درکامپوزیت فلز- الیاف شیشه به منظور کاهش عیوب ناشی از فرایند},
journal = {مهندسی مکانیک امیرکبیر},
year = {2016},
volume = {47},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-6032},
pages = {11--20},
numpages = {9},
keywords = {کامپوزیت فلزی - الیافی، خمش، برگش تفنری، المان محدود، روش تاگوچی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی- عددی خمش پذیری درکامپوزیت فلز- الیاف شیشه به منظور کاهش عیوب ناشی از فرایند
%A امیرنژاد آروق, سعید
%A کدخدایان, مهران
%J مهندسی مکانیک امیرکبیر
%@ 2008-6032
%D 2016

[Download]