مطالعات حقوقی, دوره (8), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (111-135)

عنوان : ( قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر) )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح‌های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح‌های مزبور پیش‌بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش‌بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به‌رغم امکان پذیرش نظریه وحدت هنر، به دلیل عدم وجود مقررات ویژه درباره قراردادهای راجع به حقوق ادبی و هنری، باید از قواعد عمومی قراردادها بهره برد. در خصوص شرایط شکلی مربوط به قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح صنعتی نیز باید گفت، هرچند تنظیم کتبی قراردادهای مزبور لازمه ثبت آن است لیکن کتبی بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نیست. در عین حال در هردو نظام حقوقی، ثبت قرارداد، شرط لازم برای قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.

کلمات کلیدی

طرح صنعتی؛ قرارداد واگذاری؛ اصل وحدت هنر؛ حقوق ادبی و هنری؛ حقوق مالکیت صنعتی؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056995,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر)},
journal = {مطالعات حقوقی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7926},
pages = {111--135},
numpages = {24},
keywords = {طرح صنعتی؛ قرارداد واگذاری؛ اصل وحدت هنر؛ حقوق ادبی و هنری؛ حقوق مالکیت صنعتی؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح‌های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر)
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J مطالعات حقوقی
%@ 2008-7926
%D 2016

[Download]