اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (22), شماره (10), سال (2016-1) , صفحات (225-244)

عنوان : ( مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها مطالعه موردی : کشورهای در حال توسعه منتخب )

نویسندگان: فاطمه خانی , محمود هوشمند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها مطالعه موردی : کشورهای در حال توسعه منتخب

کلمات کلیدی

, کیفیت نهادی, ارزش صادرات صنعتی, داده های تابلویی, کشورهای درحال توسعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057009,
author = {خانی, فاطمه and هوشمند, محمود},
title = {مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها مطالعه موردی : کشورهای در حال توسعه منتخب},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2016},
volume = {22},
number = {10},
month = {January},
issn = {2251-7790},
pages = {225--244},
numpages = {19},
keywords = {کیفیت نهادی، ارزش صادرات صنعتی، داده های تابلویی، کشورهای درحال توسعه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها مطالعه موردی : کشورهای در حال توسعه منتخب
%A خانی, فاطمه
%A هوشمند, محمود
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2016

[Download]