آموزه های قرآنی, دوره (22), شماره (22), سال (2016-1) , صفحات (133-162)

عنوان : ( نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریم )

نویسندگان: جواد معین , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قد و بررسی ترجمه های فارسی قرآن کریم از جمله مباحثی است که در چند دهۀ اخیر در حوزۀ پژوهش های قرآنی، مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که حدود 500 آیۀ قرآن دربارۀ احکام شرعی است که به «آیات الاحکام» یا «آیات فقهی» نامدار است، لزوم توجه و دقت مترجمان قرآن کریم را به چگونگی و درستی در ترجمه معطوف می دارد. در این نوشتار، چگونگی ترجمۀ شش آیه از «آیات الاحکام» قرآن با توجه به کتاب های مهم لغت، تفاسیر، آیات الاحکام و... در دو بخش آیات عبادات و آیات معاملات، در دوازده ترجمۀ فارسی معاصر (آیتی، الهی قمشه ای، انصاری، بهبودی، خرمشاهی، رضایی اصفهانی، شعرانی، صادقی تهرانی، فولادوند، مشکینی و مکارم شیرازی) بررسی شده است. در بررسی انجام شده روشن می گردد که ساختار آیات الاحکام به گونه ای است که مترجم نمی تواند بدون آشنایی با «دانش فقه» ترجمه ای درست و بی لغزش ارائه دهد؛ از این رو برخی از ترجمه های فارسی معاصر دچار لغزش شده اند.

کلمات کلیدی

, آیات الاحکام , نقد ترجمه , ترجمۀ قرآن , آیات عبادات , آیات معاملات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057025,
author = {معین, جواد and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریم},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2016},
volume = {22},
number = {22},
month = {January},
issn = {2251-9378},
pages = {133--162},
numpages = {29},
keywords = {آیات الاحکام - نقد ترجمه - ترجمۀ قرآن - آیات عبادات - آیات معاملات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریم
%A معین, جواد
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2016

[Download]