سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2015-05-20

عنوان : ( بررسی ادراک مدیران از توانمندی سیستم‌های هزینه یابی )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , سارا اعتمادی عیدگاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی رابطه ادراک مدیران از سیستم‌های هزینه یابی به واسطۀ قدرت روانشناسی و میزان استفاده آن‌ها از این سیستم‌ها می‌پردازد. قدرت روانشناختی مفهومی چهار بعدی (معنی دار بودن، شایستگی، خود تعیین کنندگی و تاثیر گذاری)، در نظر گرفته شده است. برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش، ابتدا یک نظرسنجی از مدیران سطح میانی انجام گرفت و سپس نتایج آن با استفاده از مدل PLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده به طور کلی فرضیات ما را تأیید می‌کند. در واقع، وجود رابطه مثبت میان ادراک مدیران از سیستم هزینه یابی و میزان استفاده آن‌ها از این سیستم‌ها معنادار تشخیص داده شد. همچنین ثابت شد که میزان استفاده بیشتر از سیستم هزینه یابی با هر چهار بعد قدرت روانشناسی در ارتباط است. تحقیق حاضر پژوهش‌های قبلی پیرامون سیستم‌های هزینه یابی را بسط می‌دهد و به درک ما از نقش ادراک مدیران در بهبود اثربخشی سیستم‌های هزینه یابی می‌افزاید.

کلمات کلیدی

, توانایی درک, سیستم هزینه یابی, قدرت روانشناختی, عملکرد مدیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057028,
author = {نصیرزاده, فرزانه and اعتمادی عیدگاهی, سارا},
title = {بررسی ادراک مدیران از توانمندی سیستم‌های هزینه یابی},
booktitle = {سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توانایی درک، سیستم هزینه یابی، قدرت روانشناختی، عملکرد مدیران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ادراک مدیران از توانمندی سیستم‌های هزینه یابی
%A نصیرزاده, فرزانه
%A اعتمادی عیدگاهی, سارا
%J سیزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2015

[Download]