تاریخ و فرهنگ, دوره (7), شماره (94), سال (2015-9) , صفحات (37-66)

عنوان : ( ممالیک قریش بررسی گفتمان قریش در برابرجریان رده )

نویسندگان: یونس حق پناه , عباس طالب زاده شوشتری , عباس عرب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مقالۀ حاضر آن است که با تمرکز بر سال‌ یازده هجری، خوانشی نو از جریان ردّه/ ارتداد به‌دست دهد و اثبات کند که متعلَّقِ اسلام اکثر عرب‌های ساکنِ جزیرةالعرب، ارادۀ خلیفۀ قریشی بوده است. نگارندگان، به‌دلیل برجستگی و بروز عنصر سیاست و قدرت در این پژوهش از دریچۀ گفتمانی به موضوع نگریسته و بر این اساس گفتمان قریش را در چارچوب نظری گفتمان لاکلائو و موف مورد بررسی و تحلیل قرار داده‌اند. خوانشی که در قالب این نظریه از تاریخ اسلام و در ارتباط با موضوع موردمناقشۀ ارتداد به‌دست آمد، ضمن نمایش مستند عاملیت و تعیین‌کنندگی سیاست در عرصۀ دیانت، در بازۀ زمانی یادشده، اثبات می‌کند که سوژه‌های گفتمان اسلامی (قریش) به‌معنای واقعیِ کلمه صرفاً تسلیم‌شده/ شونده بودند، نه مسلمان. آنچه این مدعا را تأیید می‌کند تعریف متغیر و پُرنوسان گفتمان حاکم از اسلام و مسلمانی است.

کلمات کلیدی

ردّه; ارتدا; اسلام; قریش; گفتمان لاکلائو و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057033,
author = {حق پناه, یونس and طالب زاده شوشتری, عباس and عرب, عباس},
title = {ممالیک قریش بررسی گفتمان قریش در برابرجریان رده},
journal = {تاریخ و فرهنگ},
year = {2015},
volume = {7},
number = {94},
month = {September},
issn = {2258-706x},
pages = {37--66},
numpages = {29},
keywords = {ردّه; ارتدا; اسلام; قریش; گفتمان لاکلائو و موف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ممالیک قریش بررسی گفتمان قریش در برابرجریان رده
%A حق پناه, یونس
%A طالب زاده شوشتری, عباس
%A عرب, عباس
%J تاریخ و فرهنگ
%@ 2258-706x
%D 2015

[Download]