حدیث پژوهی, دوره (7), شماره (14), سال (2016-1) , صفحات (99-128)

عنوان : ( منابع تفسیری شیخ کلینی )

نویسندگان: اسماعیل اثباتی , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتابهای تفسیرروایی دسته ای ازمنابع است که شیخ کلینی درتدوین کافی از آنها بهره برده است ازجمله این کتابها می توان به تفسیر هشام بن سالم ،یونس بن عبدالرحمان ،حسین بن سعید،ابوحمزه ثمالی ،معلی بن محمد ،محمد بن خالد برقی ،وهیب بن حفص جریری ،ثواب القران محمدبن حسان ،کتاب فضل سوره اناانزلناه عبد الرحمان بن کثیر وبرخی کتابهای حسن بن راشد اشاره کرد مطالب برخی از تفاسیر نیزبا واسطه کتابهای نسل های بعد وارد کافی شده است ازجمله تفسیر ابوالجارود ،علی بن حسان ،محمدبن اورمه،جابر ،منخل ،علی بن مهزیار ،علی بن اسباط،عبدالله بن صلت قمی ،علی بن ابی حمزه بطائنی وپسرش حسن،سکونی ،ابن فضال ،تفسیر یاسین سلمه بن خطاب ،ثواب القران والقرائات سیاری وبرخی کتابهای ابو سمینه

کلمات کلیدی

, کتابخانه شیخ کلینی , منابع کلینی, منابع تفسیری کلینی, تفسیراثری, روایات تفسیری کافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057034,
author = {اثباتی, اسماعیل and رستمی, محمدحسن},
title = {منابع تفسیری شیخ کلینی},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {14},
month = {January},
issn = {2008-6547},
pages = {99--128},
numpages = {29},
keywords = {کتابخانه شیخ کلینی -منابع کلینی-منابع تفسیری کلینی-تفسیراثری-روایات تفسیری کافی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منابع تفسیری شیخ کلینی
%A اثباتی, اسماعیل
%A رستمی, محمدحسن
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2016

[Download]