زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (19), شماره (10), سال (2016-6) , صفحات (20-32)

عنوان : ( آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: فاطمه زهرا کریمی , علی تقی پور , رباب لطیف نژاد رودسری , سیدعلی کیمیایی , سیدرضا مظلوم , ملیحه امیریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: علی رغم اینکه زنان و مردان به یک میزان علت ناباروری می‌باشند، با این حال به دلیل تعصبات اجتماعی، ناباروری یک مشکل زنانه تلقی می‌شود و به همین دلیل نیز حتی در ناباروری با عامل مردانه، معمولاً زنان با مسائل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی بیشتری روبرو می‌باشند و بار اصلی ناباروری را به دوش می‌کشند، بنابراین شناخت مسائل و مشکلات آنان در این حوزه از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌تواند پیامدهای اجتماعی این پدیده را بر روی زنان مشخص کند، لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی انجام شد. روش کار: این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوایی مرسوم انجام شد. داده‌ها با انجام 30 مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق انفرادی جمع‌آوری شد. مشارکت‌کنندگان با حداکثر تنوع از طریق نمونه‌گیری مبتنی بر هدف تا رسیدن به اشباع اطلاعات از بین زنانی که همسران آنها نابارور بودند انتخاب شدند. تمام مصاحبه‌ها ضبط و کلمه به کلمه تایپ گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار MAXqda و روش تحلیل محتوایی صورت گرفت. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌ها منجر به پدیدار شدن یک طبقه اصلی "درک تنش‌های مربوط به خانواده و اجتماع" و 3 زیر طبقه "رفتارهای آزاردهنده خانواده و اطرافیان (شامل زیر زیرطبقات "تجسس و دخالت"، "دریافت برچسب و سرزنش"، "طرد شدن"، "مواجهه با باورهای نادرست خانواده و اطرافیان" و "احساس تبعیض رفتاری)"، "حضور در جمعیت های خاص" و "احساس فقدان حمایت اجتماعی" شد. نتیجه‌گیری: زنانی که همسرانشان نابارور است، تنش‌های بسیاری را در ارتباطات اجتماعی خود تجربه می‌کنند. آنچه در این میان جای تأمل دارد این است که در ناباروری با عامل مردانه، مسئولیت ناباروری بر عهده زن گذاشته می‌شود و بچه‌دار نشدن او باعث بروز رفتارها و پندارهای منفی از طرف خانواده و جامعه می‌گردد که می‌تواند پیامدهای ناگواری برای زنان داشته باشد

کلمات کلیدی

, روانی , اجتماعی؛ تحلیل محتوا؛ ناباروری؛ ناباروری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057035,
author = {فاطمه زهرا کریمی and علی تقی پور and رباب لطیف نژاد رودسری and کیمیایی, سیدعلی and سیدرضا مظلوم and ملیحه امیریان},
title = {آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2016},
volume = {19},
number = {10},
month = {June},
issn = {1680-2993},
pages = {20--32},
numpages = {12},
keywords = {روانی - اجتماعی؛ تحلیل محتوا؛ ناباروری؛ ناباروری مردانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آثار روانی - اجتماعی ناباروری مردانه در زنان ایرانی: یک مطالعه کیفی
%A فاطمه زهرا کریمی
%A علی تقی پور
%A رباب لطیف نژاد رودسری
%A کیمیایی, سیدعلی
%A سیدرضا مظلوم
%A ملیحه امیریان
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2016

[Download]