حدیث پژوهی, دوره (7), شماره (13), سال (2015-9) , صفحات (251-276)

عنوان : ( اعتبارسنجی روایت - حب علی حسنه لاتضر معها سیئه - در مصادر شیعه و سنی )

نویسندگان: عبدالرضا حدادیان , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روایت « حب علی حسنه لا تضر معها سیئه، وبغضه سیئه لا تنفع معها حسنه » روایت مشهورو مستفیضی است که به سبب پیوند و ارتباط با عقاید و کلام شیعی، از اهمیت والایی برخوردار است. پژوهش پیش رو بر آن است تا نخست سیر نقل روایت را در میان منابع و مصادر روایی شناسایی کند، سپس با دستیابی به اسناد و طرق گوناگون روایت و با کنکاشی رجالی، کیفیت سندی آن را مطالعه نماید. بخش پایانی این نوشتار به واکاوی مراد و مقصود روایت اختصاص یافته است که از رهگذر نقد و بررسی اقوال گوناگون به بیان برداشت ها و تأویلات مقبول و نامقبول از روایت می پردازد.

کلمات کلیدی

, حب علی , بغض علی, امامت , ولایت , نجات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057036,
author = {حدادیان, عبدالرضا and رستمی, محمدحسن},
title = {اعتبارسنجی روایت - حب علی حسنه لاتضر معها سیئه - در مصادر شیعه و سنی},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2008-6547},
pages = {251--276},
numpages = {25},
keywords = {حب علی -بغض علی-امامت -ولایت -نجات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبارسنجی روایت - حب علی حسنه لاتضر معها سیئه - در مصادر شیعه و سنی
%A حدادیان, عبدالرضا
%A رستمی, محمدحسن
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2015

[Download]