چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2016-05-25

عنوان : ( بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد توجه به چرخه عمر و اندازه شرکتها )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , راضیه مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی شامل تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و وجه نقد عملیاتی بر سطح نگهداشت وجه نقد با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت است. بنابراین در راستای رسیدن به این هدف، ابتدا با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخابو اطلاعات بازه 5 ساله ) 88 - 92 ( آن ها جمعآوری شد. سپس نمونه انتخاب شده با استفاده از متغیرهای رشد فروش، مخارج سرمایه ای و عمر واحد تجاری به شرکت های در حال رشد، بالغ و در حال افول تفکیک گردید و در نهایت فرضیه های پژوهش به کمک نرم افزار R و با بکارگیری روش پانل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به اندازه و چرخه عمر شرکت رابطه بین تمرکز مالکیت و سطح نگهداشت وجه نقد و نیز رابطه بین مالکیت نهادی با سطح نگهداشت وجه نقد تایید نمی شود. همچنین با توجه به اندازه و چرخه عمر شرکت رابطه ای بین وجه نقد عملیاتی و سطح نگهداشت وجه نقد یافت نشد.

کلمات کلیدی

, اندازه شرکت, تمرکز مالکیت, چرخه عمر شرکت, سطح نگهداشت وجه نقد, مالکیت نهادی و وجه نقد عملیاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057037,
author = {نصیرزاده, فرزانه and راضیه مرتضوی},
title = {بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد توجه به چرخه عمر و اندازه شرکتها},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {اندازه شرکت، تمرکز مالکیت، چرخه عمر شرکت، سطح نگهداشت وجه نقد، مالکیت نهادی و وجه نقد عملیاتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی بر سطح نگهداشت وجه نقد توجه به چرخه عمر و اندازه شرکتها
%A نصیرزاده, فرزانه
%A راضیه مرتضوی
%J چهاردهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2016

[Download]