دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2014-05-14

عنوان : ( بررسی واکنش سرمایه گذاران در برابر پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , جلال حریربافان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دنیای امروز ، فرایند تصمیم گیری مهمترین بخش از فرآیند یک سرمایه گذاری است.جایی که سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اخذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این راستا اطلاعات مربوط به عملکرد گذشته شرکت ها می تواند بر فرآیند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. تحقیق حاضر با روش تشکیل پرتفوهای برنده و بازنده ، موضوع واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در برابر پایداری معیار های عملکرد گذشته شرکت ها (پایداری رشد از نظر فروش، سود، نقدینگی، بازده) را در دوره های بلند مدت و کوتاه مدت در دو دوره و در قالب 8 فرضیه مورد بررسی قرار داده است. دوره زمانی این تحقیق هشت ساله از سال 1381 تا 1388 و جامعه آماری آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این پژوهش در دوره اول تغییرات بازده سهام شرکت های برنده و بازنده در دوره های تشکیل پرتفوی و آزمون پرتفوی مورد مقایسه و آزمون قرار گرفته و در دوره استیودنت t دوم بازده شرکتها در کوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گرفت.برای بررسی فرضیه ها از آزمون آماری و در سطح معناداری 95 درصد استفاده شده و نتایج به دست آمده عمدتا حاکی از وجود واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران در برابر پایداری معیارهای عملکرد فوق الذکر بوده است.

کلمات کلیدی

, :شرکت های پایدار, دوره تشکیل پرتفوی, دوره آزمون پرتفوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057047,
author = {نصیرزاده, فرزانه and حریربافان, جلال},
title = {بررسی واکنش سرمایه گذاران در برابر پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {:شرکت های پایدار، دوره تشکیل پرتفوی، دوره آزمون پرتفوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی واکنش سرمایه گذاران در برابر پایداری عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A نصیرزاده, فرزانه
%A حریربافان, جلال
%J دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2014

[Download]