دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران , 2014-05-14

عنوان : ( بررسی رابطه بین ترکیب¬های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام )

نویسندگان: فرزانه نصیرزاده , سعید محمّدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجه نقد یکی از عوامل بسیار مهم برای ادامه فعالیت شرکت¬ها می¬باشد از اینرو استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی در بسیاری از تصمیمات خود توجه خاصی به صورت جریان وجوه نقد می¬نمایند که می¬تواند نشان‌دهنده عملکرد شرکت در زمینه استفاده از وجه نقد باشد. در این پژوهش به دلیل اهمیت صورت جریان وجوه نقد در تصمیم¬گیری استفاده¬کنندگان از اطلاعات مالی، ارتباط بین ترکیبات مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق مربوط به سال¬های 1382 تا 1389 و متشکل از شرکت¬های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این پژوهش جهت آزمون آماری، برآورد ضرایب و به دست آوردن مقادیر لازم جهت تجزیه و تحلیل¬های آماری، از نرم‌افزارspss و آزمون رگرسیون چند¬گانه بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه معنادار در ترکیب¬هایی که جریان وجوه نقد عملیاتی آنها مثبت می¬باشد با بازده مثبت سهام بود و در سایر ترکیب¬های مختلف صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام رابطه معناداری یافت نگردید. دلیل عدم وجود رابطه معنادار بین سایر ترکیب¬های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد با بازده سهام را می¬توان به این دلیل بیان نمود که بورس اوراق بهادار ایران بیشتر تحت تأثیر مسائل سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه بوده و کارایی لازم جهت استفاده و اثرگذاری محتوای اطلاعاتی صورت¬های مالی مخصوصاً صورت جریان وجوه نقد در تصمیم-گیری¬ها را ندارد.

کلمات کلیدی

, : بورس اوراق بهادار تهران, بازده سهام, ترکیبات صورت جریان وجوه نقد, فعالیت¬های عملیاتی, محتوای اطلاعاتی صورت¬های مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057049,
author = {نصیرزاده, فرزانه and محمّدی, سعید},
title = {بررسی رابطه بین ترکیب¬های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران},
year = {2014},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {: بورس اوراق بهادار تهران، بازده سهام، ترکیبات صورت جریان وجوه نقد، فعالیت¬های عملیاتی، محتوای اطلاعاتی صورت¬های مالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین ترکیب¬های مختلف اجزای صورت جریان وجوه نقد و بازده سهام
%A نصیرزاده, فرزانه
%A محمّدی, سعید
%J دوازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
%D 2014

[Download]