فنی مهندسی مدرس, دوره (16), شماره (6), سال (2016-9) , صفحات (91-100)

عنوان : ( بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 )

نویسندگان: علی رستگارمحمدآبادی , دانیال قهرمانی مقدم , خلیل فرهنگ دوست , مسعود طهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر روی ورق¬های آلیاژ آلومینیوم 2024-T351 در سرعت¬های دورانی 400، 630 و 800 دور بر دقیقه و سرعت¬های پیشروی 8، 16 و 25 میلی¬متر بر دقیقه انجام شده است. پس از آن با استفاده از روش تست استاندارد ASTM-E647 نرخ رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT مورد بررسی قرار گرفته است. پس از مدل¬سازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، رشد ترک خستگی بر مبنای روش XFEM، در نمونه¬ها شبیه¬سازی شده است. در این تحلیل جهت بررسی آسیب در نمونه، از معیار آسیب تنش بیشینه استفاده شده است و معیار شکست بیشترین تنش اصلی در المان است. مقایسه نتایج تجربی و عددی رشد ترک خستگی نشان دهنده¬ی قابل اعتماد بودن روش شبیه¬سازی می¬باشد. بررسی تجربی و عددی تاثیر سرعت جوشکاری بر نرخ رشد ترک خستگی در نمونه¬ها نشان می¬دهد، نرخ رشد ترک در تمامی نمونه¬های جوشکاری به ازای مقادیر پایین تغییرات ضریب شدت تنش (∆K≤13 Mpa) کمتر از فلز پایه بوده و با افزایش تغییرات ضریب شدت تنش نرخ رشد ترک بسیار افزایش می¬یابد. همچنین نتایج نشان می¬دهند، نمونه¬های جوشکاری شده با سرعت¬های پایین¬تر خواص خستگی بهتری نسبت به فلز پایه دارند و افزایش سرعت دورانی و پیشروی ابزار نرخ رشد ترک خستگی را در نمونه¬ها افزایش می¬دهد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی, AA2024-T351, رشد ترک خستگی, شبیه¬سازی اجزا محدود, سرعت دورانی و پیشروی ابزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057056,
author = {رستگارمحمدآبادی, علی and قهرمانی مقدم, دانیال and فرهنگ دوست, خلیل and طهانی, مسعود},
title = {بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {6},
month = {September},
issn = {****-0011},
pages = {91--100},
numpages = {9},
keywords = {جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی، AA2024-T351، رشد ترک خستگی، شبیه¬سازی اجزا محدود، سرعت دورانی و پیشروی ابزار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351
%A رستگارمحمدآبادی, علی
%A قهرمانی مقدم, دانیال
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A طهانی, مسعود
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2016

[Download]