تحقیقات تولیدات دامی, دوره (5), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (63-75)

عنوان : ( اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حمید غلامی , محمود شمس شرق , مهدی ضرابی , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایش حاضر به منظور تعیین اثر سطوح مختلف پودر کرم­ خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه­های گوشتی انجام شد.بدین منظور از یک طرح کاملاً تصادفی با چهار سطح پودر کرم­خاکی (صفر، 2، 4 و 6 درصد) با استفاده از 96 قطعه جوجه نر یک روزه سویه تجاری راس 308 استفاده شد. برای هر تیمار آزمایشی، 4 تکرار و در هر تکرار 6 قطعه جوجه در نظر گرفته شد. در پایان آزمایش (42 روزگی) از هر تکرار دو قطعه جوجه کشتار و پس از تفکیک لاشه، جهت بررسی فراسنجه­های کیفیت گوشت ران و سینه (اندازه­گیری شاخص تیوباربیوتریک اسید (TBA)، ظرفیت نگهداری آب، pH و رطوبت گوشت) یک روز و یک ماه پس از کشتار به فریزر منتقل شدند.نتایج نشان داد که استفاده از سطح 2 درصد پودر کرم­خاکی در مقایسه با جیره شاهد و 6 درصد پودر کرم­خاکی به طور معنی­داری سبب افزایش وزن بدن و مصرف خوراک شد (05/0>P)، در حالی که اثر معنی­داری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت. شاخص تیوبار بیوتریک اسید گوشت سینه جوجه­های تغذیه شده با سطح 2 درصد پودر کرم­خاکی به صورت معنی­داری کمتر از سایر گروه ها بود (05/0>P).با افزایش زمان نگهداری، مقدار TBA افزایش و میزان pH و ظرفیت نگهداری آب کاهش یافت. کمترین و بیشترین مقدار شاخص TBA به ترتیب یک روز و یک ماه پس از کشتار مشاهده شد. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که استفاده از 2 درصد پودر کرم­خاکی سبب افزایش وزن نهایی، مصرف خوراک و بهبود کیفیت گوشت سینه در جوجه­های گوشتی می­شود.

کلمات کلیدی

پودر کرم خاکی؛ جوجه گوشتی؛ عملکرد؛ کیفیت گوشت ران و سینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057062,
author = {حمید غلامی and محمود شمس شرق and مهدی ضرابی and زره داران, سعید},
title = {اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2252-0872},
pages = {63--75},
numpages = {12},
keywords = {پودر کرم خاکی؛ جوجه گوشتی؛ عملکرد؛ کیفیت گوشت ران و سینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد و کیفیت گوشت ران و سینه در جوجه های گوشتی
%A حمید غلامی
%A محمود شمس شرق
%A مهدی ضرابی
%A زره داران, سعید
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2016

[Download]