پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (9), شماره (31), سال (2016-6) , صفحات (5-28)

عنوان : ( کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی )

نویسندگان: سمانه لاجوردی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , اسدالله کردنائیج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‏های اخیر فضای کسب و کار و تلاش برای بهبود بهره ‏وری آن، مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور واقع شده است. توجه ناکافی به سرمایه انسانی و بکارگیری نامناسب نیروی کار متخصص چالش‏ های عمده‏ ای را در حوزه بهره ‏وری منابع انسانی سازمان‏ های دولتی به وجود آورده است. در اسناد راهبردی و بالادستی کشور و نیز در سند جامع علمی، ارتقای بهره‏وری منابع انسانی مورد تاکید قرار گرفته و بر نقش حیاتی اعضای هیات علمی در حل مسائل و رفع نیازهای دستگاه‏های اجرایی توجه شده است. لذا در پژوهش حاضر، عقاید و دیدگاه‏های اعضای هیات علمی دانشگاه‏ های تهران درباره عوامل اثرگذار در بهره ‏وری منابع انسانی دستگاه ‏های اجرایی تبیین و تفسیر شده، و با استفاده از روش کیو تعداد 7 الگوی ذهنی شناسایی، و با توجه به نحوه ارزش گذاری‏ها کارت‏های کیو، دسته بندی شده‏اند و در قالب عامل‏های اثرگذار و غالب در بهره‏وری منابع انسانی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین در انتها، نقش‏های جدید از طریق اعضای هیات علمی دانشگاه‏های تهران برای ارتقای بهره‏وری منابع انسانی دستگاه‏های اجرایی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

الگوهای ذهنی؛ عقاید و دیدگاه ‏ها؛ اعضای هیات علمی؛ منابع انسانی؛ روش کیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057065,
author = {لاجوردی, سمانه and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید and اسدالله کردنائیج},
title = {کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {31},
month = {June},
issn = {2538-3418},
pages = {5--28},
numpages = {23},
keywords = {الگوهای ذهنی؛ عقاید و دیدگاه ‏ها؛ اعضای هیات علمی؛ منابع انسانی؛ روش کیو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره ‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی
%A لاجوردی, سمانه
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%A اسدالله کردنائیج
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2016

[Download]