کومش- Koomesh, دوره (17), شماره (4), سال (2016-7) , صفحات (2017-2023)

عنوان : ( ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی )

نویسندگان: بهاره پاکباطن , رضا مجیدزاده هروی , حسن کرمانشاهی , محمدهادی سخاوتی , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: پروبیوتیک‌ ها میکروارگانیسم‌های مفیدی هستند که در طی قرن‌ها در بهبود مواد غذایی و همچنین ارتقاء سلامت استفاده می‌شوند. امروزه پروبیوتیک‌های نوترکیب به‌عنوان وسیله انتقال برای بیان و انتقال هدفمند مولکول‌های بومی یا نوترکیب به سطوح مخاطی دستگاه گوارش در تغذیه و سلامت استفاده می‌شوند. لاکتوکوکوس لاکتیس یک کاندیدای بالقوه برای تولید پروتئین‌های زیستی مفید است. ازآنجاکه برای این باکتری ناقل مناسبی که دارای توالی سیگنال برای ترشح خارج سلولی باشد وجود ندارد لذا هدف ما از این مطالعه افزایش راندمان بیان پروتئین‌های نوترکیب در خارج از سلول با استفاده از واردکردن توالی سیگنال پپتید usp45 به ناقل پلاسمیدی pBU003 است. مواد و روش ها: usp45 سیگنال پپتیدی دارای 81 باز است که در مطالعات زیادی به‌عنوان افزایش‌دهنده بیان نیز معرفی‌شده است. در این مطالعه توالی سیگنال usp45 ساخته شد و سپس با استفاده از واکنش لیگاسیون به پلاسمید pBU003 انتقال یافت. پس از آن به باکتری اشریشیاکلی سویه MC1061 منتقل شد. پلاسمید نوترکیب به pFUM003 نامگذاری شد. یافته ها: تعیین توالی پلاسمید حاوی usp45 نشان داد که دارای ساختار پلاسمیدی و توالی سیگنال صحیح است و تطابق کامل با توالی‌های الگو (EU382094.1) گزارش شده در بانک ژنی NCBI دارد. نتیجه گیری: پلاسمید نوترکیب ساخته شده به pFUM003 نام‌گذاری شد. این پلاسمید نوترکیب به لحاظ ساختاری صحیح و جهت انتقال به پروبیوتیک ها مناسب می باشد.

کلمات کلیدی

, توالی سیگنال, وکتور ژنتیکی, لاکتوکوکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057069,
author = {پاکباطن, بهاره and مجیدزاده هروی, رضا and کرمانشاهی, حسن and سخاوتی, محمدهادی and جوادمنش, علی},
title = {ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی},
journal = {کومش- Koomesh},
year = {2016},
volume = {17},
number = {4},
month = {July},
issn = {1608-7046},
pages = {2017--2023},
numpages = {6},
keywords = {توالی سیگنال، وکتور ژنتیکی، لاکتوکوکوس لاکتیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت ناقل بیانی pFUM003 دارای خاصیت ترشح خارج سلولی
%A پاکباطن, بهاره
%A مجیدزاده هروی, رضا
%A کرمانشاهی, حسن
%A سخاوتی, محمدهادی
%A جوادمنش, علی
%J کومش- Koomesh
%@ 1608-7046
%D 2016

[Download]