مهندسی عمران فردوسی, دوره (27), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (1-16)

عنوان : ( بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک )

نویسندگان: سیدمصطفی رزاز , هاشم شریعتمدار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دیوارهای بر شی کوپله یکی از پرکاربردترین سیست مهای مقاوم در برابر بارهای جانبی در ساختما نهای بلند و متوسط بتنی می باشد. از آنجایی که رفتار ساز ه ها در برابر بارهای جانبی تا حد زیادی به رفتار دیوارهای برشی بستگی دارد، لذا این جزء ساز های باید دارای رفتار مطلوبی در شرایط بارگذاری گوناگون باشد. با توجه به اینکه سازه های موجود درنزدیکی منبع لرزه زا در هنگام وقوع زمین لرزه رفتاری متفاوت نسبت به ساز ه های دور از منبع لرزه زا از خود نشان می دهند، لذا برر سی و شناخت رفتار این دیوارها در برابر زلزله های میدان نزدیک از اهمیت بالایی برخودار است. بدین منظور پس از اعتبارسنجی مدل اجزای محدود با یک نمونه ی آزمایشگاهی، دیوارهای برشی دو ساختمان 10 و 20 طبقه بانسبتهای lh ارتفاع تیر کوپله) h طول دهانه و l) 2 ، 1.75 2 1 و 2 مدلسازی شده و با انجام تحلیل Abaqus 0.7 در نرم افزار غیرخطی تاریخچه زمانی تحت اثر دو زوج رکورد دور و نزدیک گسل، به برر سی رفتار این دیوارها تحت اثر زلزله های میدان نزدیک پرداخته شد ه است. نتایج به دست آمده نشان م یدهد که در نواحی نزدیک گسل در مقایسه با حوز ه ی دور، نیازهای ساز های بیشتر خواهد بود. همچنین با افزایش ارتفاع تیر کوپله و پریود طبیعی سازه،از اثرات زلزله های نزدیک گسل کاسته میشود و در نتیجه خسارات وارد کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, دیوار برشی کوپله, زلزلهی میدان نزدیک, تحلیل غیرخطی تاریخچهزمانی, تغییرمکان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057071,
author = {رزاز, سیدمصطفی and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {2015},
volume = {27},
number = {1},
month = {September},
issn = {2783-2805},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {دیوار برشی کوپله، زلزلهی میدان نزدیک، تحلیل غیرخطی تاریخچهزمانی، تغییرمکان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک
%A رزاز, سیدمصطفی
%A شریعتمدار, هاشم
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ 2783-2805
%D 2015

[Download]