دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2015-05-05

عنوان : ( بررسی تاثیر عامل بار محوری بر طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت اثر انفجار از راه دور )

نویسندگان: عارف بهاروند , هاشم شریعتمدار , مهدی حسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازههای معمولی در برابر بارهای ناشی از انفجارها به شدت آسیبپذیر هستند، زیرا باری که سازه برای تحمل آن طراحی و ساخته شده است اغلب کمتر از نیرویی است که تحت اثر انفجار به سازه وارد میآید. بنابراین طراحی ویژه سازهها برای بار انفجار برای سازههایی با درجه اهمیت زیاد، یک ضرورت به نظر میرسد. در سازههای بتن مسلح که سیستم بار برجانبی آنها قاب خمشی و یا حتی سازههای مجهز به دیوار برشی، مهمترین بخش سازه که بیشترین آسیب را در اثر بارگذاری ناشی از انفجار متحمل میشود، ستون های سازه میباشد. بنابراین ساختار رفتار این عضو در بارگذاری فوق مورد توجه قرار گرفت. در پژوهش حاضر به جهت اهمیت طول فصل پلاستیک در طراحی سازه ها و نیز کمتر مورد توجه قرار گرفتن آن در بارگذاریهای دینامیکی خصوصاً بارگذاری انفجار از راه دور .طول مفصل پلاستیک و پارامترهای تأثیرگذار در آن مورد بررسی قرار گرفته است. در میان انبوه پارامترهای موثر در طول مفصل پلاستیک یک پارامتر عمده یعنی میزان بار محوری مورد توجه قرار گرفت. در نهایت با اتخاذ روشی کاربردی برای یافتن طول فصل پلاستیک، این طول را در ستونهای بتن مسلحی که از نظر بار محوری متفاوت بودند، به دست آورده و تاثیر این عامل به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کلمات کلیدی

, ABAQUS , بارگذاری انفجار, ستون بتن مسلح, طول مفصل پلاستیک, بار محوری ستون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057072,
author = {بهاروند, عارف and شریعتمدار, هاشم and حسنی, مهدی},
title = {بررسی تاثیر عامل بار محوری بر طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت اثر انفجار از راه دور},
booktitle = {دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2015},
location = {نبریز, ايران},
keywords = {ABAQUS ، بارگذاری انفجار، ستون بتن مسلح، طول مفصل پلاستیک، بار محوری ستون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عامل بار محوری بر طول مفصل پلاستیک در ستون های بتن مسلح تحت اثر انفجار از راه دور
%A بهاروند, عارف
%A شریعتمدار, هاشم
%A حسنی, مهدی
%J دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2015

[Download]