چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25

عنوان : ( بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: مهدی صالحی , سهیلا خراشادیزاده , تکتم خراشادیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی اجتماعی با عملکرد آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور اندازه گیری عملکرد آتی شرکت از سه معیار تغییرات بازده دارایی ها در سال آتی، تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی در سال آتی و بازده سهام در سال آتی استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1393 می‌باشد. نمونه آماری تحقیق فوق با استفاده از نمونه‌گیری غربالگری 132 شرکت انتخاب شد. تعداد مشاهدات (سال-شرکت) 792 می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار R استفاده شده است. با استفاده از این نرم‌افزار و انجام آزمون‌های دوربین واتسون، بروش گود فری، هاسمن، اقدام به تجزیه و تحلیل نهایی مدل پژوهش و فرضیات تحقیق نمودیم نتایج حاصل از آزمون فرضیه¬ اول نشان می¬دهد که بجز در سطح معیار جریان وجوه نقد عملیاتی با سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی بقیه معیارها ارتباط معناداری در سطح اطمینان 95% وجود دارد همچنین فرضیه دوم با توجه یه هر سه معیار تایید شد.

کلمات کلیدی

, گزارشگری مسئولیت پاسخگویی , عملکرد آتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057081,
author = {صالحی, مهدی and سهیلا خراشادیزاده and تکتم خراشادیزاده},
title = {بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی حسابداری},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {گزارشگری مسئولیت پاسخگویی - عملکرد آتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین گزارشگری مسئولیت پاسخگویی و عملکرد آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A صالحی, مهدی
%A سهیلا خراشادیزاده
%A تکتم خراشادیزاده
%J چهاردهمین همایش ملی حسابداری
%D 2016

[Download]