چهاردهمین همایش ملی حسابداری , 2016-05-25

عنوان : ( بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی )

نویسندگان: مهدی صالحی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی خداپرست مشهدی , فرزانه اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت، در شرکت های بورسی و فرابورسی، می باشد. برای سنجش میزان توانایی مدیران از روش آنالیز پوششی داده ها که مبتنی بر داده های حسابداری بوده و مشخصات شرکت و صنعت را نیز در نظر گرفته است، استفاده می شود و با استفاده از روش رگرسیونی آثار ثابت، فرضیه های تحقیق در دوره های 1388 تا 1393 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین عملکرد مالی و ارزش شرکت می باشد و رابطه بین توانایی مدیریت و ارزش شرکت منفی بوده، لبکن هیچ یک از این روابط معنی دار نبوده و فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای تحقیق، رد می شود. همراستا با مبانی تئوریک و تحقیقات پیشین، در بازار کارا، مدیران توانمند تر باعث افزایش ارزش شرکت و ارتقاع شاخصه های عملکرد شرکت می شوند، لیکن این رابطه در بازار ناکارای بورس تهران معنادار نبوده و ارزش شرکت در این بازار، بیش از عوامل بنیادی، به عوامل روانی و سیاسی وابسته می باشد.

کلمات کلیدی

, توانایی مدیریت, عملکرد مالی, ارزش شرکت, تحلیل پوششی داده ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057083,
author = {صالحی, مهدی and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and خداپرست مشهدی, مهدی and اکبری, فرزانه},
title = {بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی},
booktitle = {چهاردهمین همایش ملی حسابداری},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {توانایی مدیریت، عملکرد مالی، ارزش شرکت، تحلیل پوششی داده ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی
%A صالحی, مهدی
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A اکبری, فرزانه
%J چهاردهمین همایش ملی حسابداری
%D 2016

[Download]