دانش حسابرسی, دوره (16), شماره (62), سال (2016-6) , صفحات (79-100)

عنوان : ( بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای )

نویسندگان: محمود موسوی شیری , مهدی صالحی , صدیقه یوسفی اطاقور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بهبود گزارشگری مالی است. هدف عمومی گزارشگری مالی تهیه اطلاعات مفید برای کمک به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار دهندگان و دیگر استفاده کنندگان در زمینه سرمایه گذاری، اعتبار بخشی و سایر تصمیمات است. فناوری اطلاعات با تهیه سریع و ساده گزارش های انفرادی شرکت ها را در جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان یاری می کند. این مقاله تأثیر فناوری اطلاعات بر روی ویژگی های کیفی اطلاعات مالی را با ماتریس رتبه ای بررسی می کند. با این روش عناصر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری (شامل مربوط بودن، قابلیت اتکاء، قابل فهم بودن و قابلیت مقایسه)بر اساس تأثیر فناوری اطلاعات بر روی آنها رتبه بندی می شوند. برای انجام این تحقیق نمونه ای که شامل72 نفر از حسابدارن، حسابرسان، کارشناسان سیستم های کامپیوتری و اساتید دانشگاه بودند انتخاب شدند. در این تحقیق 5 فرضیه اصلی تدوین شد. ما بعد از محاسبه میانگین های تأثیر فناوری اطلاعات بر هریک از اجزای ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در نهایت به این نتیجه رسیدیم که تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از اجزای ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری متفاوت است. ما پیشنهاد می کنیم که استفاده از فناوری اطلاعات باید به طور منطقی توسعه یابد تا بر عناصر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری تأثیری مثبت بگذارد.

کلمات کلیدی

, ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی, فناوری اطلاعات, مربوط بودن, قابلیت اتکاء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057086,
author = {محمود موسوی شیری and صالحی, مهدی and صدیقه یوسفی اطاقور},
title = {بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای},
journal = {دانش حسابرسی},
year = {2016},
volume = {16},
number = {62},
month = {June},
issn = {1681-9691},
pages = {79--100},
numpages = {21},
keywords = {ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی، فناوری اطلاعات، مربوط بودن، قابلیت اتکاء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات مالی با کمک ماتریس رتبه ای
%A محمود موسوی شیری
%A صالحی, مهدی
%A صدیقه یوسفی اطاقور
%J دانش حسابرسی
%@ 1681-9691
%D 2016

[Download]