بهداشت مواد غذائی, دوره (5), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (27-36)

عنوان : ( بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه اسپند در شرایط آزمایشگاهی بر روی تعدادی از باکتریهای مهم بیماری زای منتقله از موادغذایی )

نویسندگان: طیبه زینلی , محمد محسن زاده , رویا رضائیان دلویی , رویا نبی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتریهای با منشأ غذایی در ایجاد عفونتها یا مسمومیتهای غذایی در انسان نقش دارند. با افزایش روزافزون تعداد سویه های باکتریایی مقاوم به آنتیبیوتیک تالش فراوانی جهت استفاده از خواص ضدمیکروبی گیاهان انجام میگیرد. گیاه اسپند از جمله گیاهان دارویی در طب سنتی ایران بوده که از گذشته از آن بهعنوان ضدعفونی کننده استفاده میگردید. در میان باکتریهای بیماریزای غذایی، اشریشیا کلی O157:H7، سالمونلا تیفی موریوم و لیستریا مونوسیتوژنز جزو باکتریهای خطرناک و شناختهشده میباشند. این تحقیق با هدف تعیین اثر ضدمیکروبی عصاره متانولی گیاه اسپند بر رشد این باکتریها در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت باکتریکشی )MBC( عصاره با استفاده از روش رقیقسازی در محیط مولر هینتون براث تعیین گردید. طبق نتایج مطالعه، MIC عصاره متانولی گیاه اسپند برای باکتریهای اشریشیا کلی O157:H7 و سالمونلا تیفی موریوم 1/۶۵ میلیگرم در میلیلیتر و برای باکتری لیستریا مونوسیتوژنز 0/87 میلیگرم در میلیلیتر تعیین شد. همچنین، MBC عصاره متانولی گیاه اسپند برای باکتریهای مذکور مشابه MIC آنها بود. با توجه به نتایج بهدست آمده، پیشنهاد میشود از عصاره گیاه اسپند به عنوان جزئی از فرموالسیون محلولهای ضدعفونی کننده مواد غذایی استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, عصاره متانولی اسپند, اشریشیا کلی, سالمونال تیفیموریوم, لیستریا مونوسیتوژنز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057089,
author = {زینلی, طیبه and محسن زاده, محمد and رویا رضائیان دلویی and رویا نبی پور},
title = {بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه اسپند در شرایط آزمایشگاهی بر روی تعدادی از باکتریهای مهم بیماری زای منتقله از موادغذایی},
journal = {بهداشت مواد غذائی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {4},
month = {February},
issn = {2228-7647},
pages = {27--36},
numpages = {9},
keywords = {عصاره متانولی اسپند، اشریشیا کلی، سالمونال تیفیموریوم، لیستریا مونوسیتوژنز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه اسپند در شرایط آزمایشگاهی بر روی تعدادی از باکتریهای مهم بیماری زای منتقله از موادغذایی
%A زینلی, طیبه
%A محسن زاده, محمد
%A رویا رضائیان دلویی
%A رویا نبی پور
%J بهداشت مواد غذائی
%@ 2228-7647
%D 2016

[Download]