مطالعات قرآن و حدیث, دوره (8), شماره (15), سال (2015-2) , صفحات (69-98)

عنوان : ( بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم لقاء الله در قرآن کریم )

نویسندگان: محمدحسن رستمی , سمانه ابریشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لقاء الله منتهای حرکت آدمی وروح همه تعالیم ومعارف الهی است اما به رغم اشباع این بحث ازنظر کلامی درباب مراد ازلقاء الله درآیات قرآن میان مفسران شیعه که همگی پیرو یک مکتب کلامی هستند اختلاف دیده می شود وآراء ایشان به 3 دسته قابل تقسیم است مجازبودن لقاءالله شهودباطنی یاعلم حضوری درآخرت(باسکوت نسبت به شهود باطنی در دنیا)وشهودباطنی یاعلم حضوری دردنیااختلاف آراء بین مفسران بزرگ شیعه بهترین دلیل برلزوم بررسی آیات وروایات برای دست یافتن به وحدت نظر می باشد زیرا این اختلاف منتهای حرکت آدمی را درهاله ای ازابهام فرو برده است

کلمات کلیدی

, لقاء الله, مفسران شیعه, شهودباطنی, علم حضوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057119,
author = {رستمی, محمدحسن and ابریشمی, سمانه},
title = {بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم لقاء الله در قرآن کریم},
journal = {مطالعات قرآن و حدیث},
year = {2015},
volume = {8},
number = {15},
month = {February},
issn = {2008-3211},
pages = {69--98},
numpages = {29},
keywords = {لقاء الله،مفسران شیعه،شهودباطنی، علم حضوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم لقاء الله در قرآن کریم
%A رستمی, محمدحسن
%A ابریشمی, سمانه
%J مطالعات قرآن و حدیث
%@ 2008-3211
%D 2015

[Download]