مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (15), شماره (11), سال (2014-10) , صفحات (97-113)

عنوان : ( بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها )

نویسندگان: یونس طاطاری , بهروز مهرام , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه­ی حاضر بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مؤلفه‌های برنامه­ درسی در پیش‌بینی میزان انگیزش پژوهشی آنها است. بدین منظور نمونه­ای متشکل از 197 تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 94-1393، به روش طبقه­ای تصادفی انتخاب گردید. این مطالعه از حیث هدف کاربردی، از حیث روش، توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه­های محقق­ساخته ادراک دانشجویان از مؤلفه‌های برنامه درسی و پرسشنامه­ی انگیزش پژوهشی بود. برای گزارش و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. شاخص‌های آمار توصیفی همچون تعداد، میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه­ی نمرات و در آمار استنباطی نیز از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که میان ادراک از مؤلفه‌های درسی به صورت کلی و انگیزش پژوهشی 0.58 همبستگی وجود دارد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خرده­مقیاس­های ادراک از مؤلفه‌های برنامه­ درسی (ادراک از هدف، محتوا، روش و ارزشیابی) و انگیزش پژوهشی دانشجویان همبستگی مثبت و معناداری دارد. نتایج رگرسیون هم­زمان نیز نشان داد که متغیرهای پیش­بین می‌توانند به صورت ترکیبی 43 درصد از تغییرات متغیر انگیزش پژوهشی را تبیین کنند و از بین متغیرهای پیش­بین، دو متغیر ادراک از هدف و ادراک از محتوا می­تواند متغیر ملاک (انگیزش پژوهشی) را پیش­بینی کنند و سایر متغیرهای پیش­بین (ادراک از روش و ارزشیابی) به­تنهایی قادر به پیش‌بینی انگیزش پژوهشی نیستند. به­صورت کلی ادراک دانشجویان از مؤلفه‌های برنامه­ درسی قابلیت پیش‌بینی انگیزش پژوهشی را داراست، این یافته‌ها مؤید رویکرد خودتعیین­گری است که بیان می‌کند ادراکات حاصل از محیط بر انگیزش تأثیر می‌گذارد.

کلمات کلیدی

, انگیزش پژوهشی, ادراک از مؤلفه‌های برنامه­ درسی, دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057134,
author = {طاطاری, یونس and مهرام, بهروز and کارشکی, حسین},
title = {بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {11},
month = {October},
issn = {2538-2241},
pages = {97--113},
numpages = {16},
keywords = {انگیزش پژوهشی، ادراک از مؤلفه‌های برنامه­ درسی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش ادراک دانشجویان تحصیلات تکمیلی از مولفه های برنامه درسی در پیش بینی میزان انگیزش پژوهشی آن ها
%A طاطاری, یونس
%A مهرام, بهروز
%A کارشکی, حسین
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 2538-2241
%D 2014

[Download]