هفتمین کنگره تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری , 2015-01-22

عنوان : ( تبیین پیامد های روانی-عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف:ناباروری بعنوان یک پدیده جهانی و یکی تز مهمترین مشکلات بهداشت باروری ،زنان را بیشتر از مردان تحت تاثیر قرار می دهد. روش کار:در این مطالعه کیفی با استفاده از تحلیل محتوا ،درک و تجربه زنانی که برای همسران انها ناباروری اولیه مردانه تشخیص داده شده است مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها:درون مایه های اصلی شامل برزخ قبل از تشخیص و احساس ناامنی در مواجهه با تشخیص ناباروری بود. نتیجه گیری:مرحله قبل از تشخیص با اثرات روانی -عاطفی مهمی برای زنان است که حمایت عاطفی از انها و تلاش برای کوتاه کردن ان را ضروری می نماید،این حمایت می تواند ناامنی زنان را بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, ناباروری-مردانه-روانی, عاطفی-زنان-مطالعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057135,
author = {کیمیایی, سیدعلی},
title = {تبیین پیامد های روانی-عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی},
booktitle = {هفتمین کنگره تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ناباروری-مردانه-روانی،عاطفی-زنان-مطالعه کیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین پیامد های روانی-عاطفی زنان در مواجهه با تشخیص ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی
%A کیمیایی, سیدعلی
%J هفتمین کنگره تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری
%D 2015

[Download]