پژوهش‌های روستایی, دوره (7), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (81-111)

عنوان : ( مدل سازی مفهومی چالش های فراروی تفکیک اراضی روستایی با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد) )

نویسندگان: طاهره صادقلو , آیدا صدرالسّادات , زری افشار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفکیک اراضی روستایی به جداسازی قطعات با هدف تخصیص به کاربری¬های مختلف درون و یا مجاورت بافت روستا اطلاق می¬گردد که با هدف تامین ایمنی و رفاه عمومی و بهره¬برداری مطلوب از زمین در جهت عمران روستایی به منظور تامین کمبود فضاهای مسکونی، اداری و خدماتی و با رعایت دسترسی مطلوب بین قطعات روستایی صورت می¬پذیرد. در تحقیق حاضر ضمن معرفی ابزارهای لازم در نظام مطلوب تفکیک اراضی روستایی شامل قوانین روستایی این سوال مطرح می¬شود که چالش¬های پیش رو در جریان تفکیک اراضی در مناطق روستایی شهرستان مشهد کدامند؟ بر این اساس سعی شد با واکاوی قوانین روستایی به کمک کارشناسان بنیاد مسکن، مشاوران طرح هادی روستایی، کارشناسان سایر ادارات همچون سازمان نظام مهندسی استان و ادارت ثبت املاک به بررسی نظام موجود قوانین تفکیک اراضی روستایی از دیدگاه کارشناسان و متولیان اجرایی آن پرداخته شود. در تحقیق حاضر از روش-شناسی کیفی با رویکردی تفسیرگرایانه و با استفاده از تئوری بنیانی استفاده شده¬است که گردآوری داده¬ها ابتدا در سطح کتابخانه¬ای و سپس با مصاحبه¬های ساختار¬نیافته انجام شده و در نهایت داده¬های جمع¬آوری شده از طریق تحلیل محتوایی و طی کدگذاری باز، محوری و گزینشی طبقه¬بندی گردیدند. براساس یافته¬های تحقیق چالشهای تامین زمین، محدودیت عوامل طبیعی و عوامل مصنوع، موانع حقوقی مالکیت اراضی و موانع اجرایی طرح تفکیک می¬باشد.

کلمات کلیدی

, تفکیک اراضی, مناطق روستایی, حقوق روستایی, تئوری بنیانی, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057138,
author = {صادقلو, طاهره and صدرالسّادات, آیدا and افشار, زری},
title = {مدل سازی مفهومی چالش های فراروی تفکیک اراضی روستایی با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد)},
journal = {پژوهش‌های روستایی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7373},
pages = {81--111},
numpages = {30},
keywords = {تفکیک اراضی، مناطق روستایی، حقوق روستایی، تئوری بنیانی، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی مفهومی چالش های فراروی تفکیک اراضی روستایی با استفاده از تئوری بنیانی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مشهد)
%A صادقلو, طاهره
%A صدرالسّادات, آیدا
%A افشار, زری
%J پژوهش‌های روستایی
%@ 2008-7373
%D 2016

[Download]