سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی , 2016-02-02

عنوان : ( کاوش در نقش نماتود Steinernema carpocapsae، باکتری Xenorhabdus nematophila و کمپلکس نماتود-باکتری مذکور در مواجه با سیستم دفاعی لارو پروانه برگخوار چغندرقند )

نویسندگان: ریحانه درسوئی , جواد کریمی برنگ , محمد قدمیاری , مجتبی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نماتودهای بیمارگرPoinar Heterorhabditis bacteriophora و Weiser Steinernema carpocapsae از عوامل مهم کنترل بیولوژیک آفات به¬شمار می¬روند. این دو گونه به¬ترتیب با باکتری¬های Xenorhabdus nematophila و Photorhabdus luminescens دارای رابطه¬ی همزیستی می¬باشند. باتوجه به رابطه¬ی منحصر بفرد نماتودهای H. bacteriophora و S. carpocapsae با باکتری¬های P. luminescens و X. nematophila، شناخت واکنش¬های دفاعی آفت نسبت¬به نماتود منوزنیک (لارو طبیعی نماتود همراه با باکتری)، باکتری همزیست و نماتود آگزنیک (نماتود عاری از باکتری) می¬تواند در تولید بهینه¬ی این نماتودها مؤثر باشد. در بررسی جاری، ابتدا واکنش¬های دفاع سلولی لاروHübner Spodoptera exigua در مواجه با دو گونه نماتود مذکور ارزیابی شد. نتایج، حاکی از عدم شناسایی گونه¬ی S. carpocapsae توسط سیستم ایمنی میزبان بود، درحالی¬که لاروهای عفونت¬زای H. bacteriophora به¬عنوان عامل خارجی شناسایی شدند. به¬دلیل گریز نماتود S. carpocapsae از سیستم ایمنی میزبان، تلاش شد در آزمایش¬های تکمیلی، دفاع سلولی لارو S. exigua در سه سطح نماتود منوزنیک، باکتری همزیست و نماتود آگزنیک در فواصل زمانی مشخص بررسی گردد. تعداد کل سلول¬های خونی در تیمار نماتود منوزنیک، نماتود آگزنیک و باکتری همزیست به¬ترتیب بعد از 12، 4 و 8 ساعت پس از تزریق به بیشترین حد خود رسید. نتایج این بررسی، مؤید آن بود که نماتود منوزنیک دارای بیشترین توان برای غلبه¬بر سیستم ایمنی میزبانش است، در حالی¬که نماتود آگزنیک ضعیف¬ترین عامل می¬باشد. در بین سه تیمار مذکور، بیش¬ترین تعداد سلول¬های خونی در لارو تیمار شده با نماتود آگزنیک مشاهده شد، دلیل این امر می¬تواند عدم وجود باکتری همزیست ¬باشد. نتایج حاصل از شمارش تفرقی سلول¬های خونی نشان داد تعداد گرانولیست¬ها در لارو تیمار شده با نماتود منوزنیک، آگزنیک و باکتری همزیست به¬ترتیب در 8، 2 و 4 ساعت پس از تزریق به بیش¬ترین مقدار خود رسید. نتایج این بررسی نشان¬دهنده¬ی اثر سینرژیستی نماتود و باکتری همزیستش در غلبه¬بر سیستم ایمنی میزبان خود می¬باشد.

کلمات کلیدی

, نماتودهای بیمارگر, بیماری¬شناسی حشرات, سیستم ایمنی, دفاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057146,
author = {درسوئی, ریحانه and کریمی برنگ, جواد and محمد قدمیاری and حسینی, مجتبی},
title = {کاوش در نقش نماتود Steinernema carpocapsae، باکتری Xenorhabdus nematophila و کمپلکس نماتود-باکتری مذکور در مواجه با سیستم دفاعی لارو پروانه برگخوار چغندرقند},
booktitle = {سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {نماتودهای بیمارگر، بیماری¬شناسی حشرات، سیستم ایمنی، دفاع سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاوش در نقش نماتود Steinernema carpocapsae، باکتری Xenorhabdus nematophila و کمپلکس نماتود-باکتری مذکور در مواجه با سیستم دفاعی لارو پروانه برگخوار چغندرقند
%A درسوئی, ریحانه
%A کریمی برنگ, جواد
%A محمد قدمیاری
%A حسینی, مجتبی
%J سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2016

[Download]