جنگل و مرتع, دوره (95), شماره (96), سال (2013-7) , صفحات (18-23)

عنوان : ( بررسی اثرات ناشی از بیابان زایی بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: مرتضی اکبری , طاهره صادقی شاهرخت , میترا واله , سمانه مهاجرطهران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در حوضه وسیع بیابان سرو کار ما بیشتر با جامعه روستایی است. بنابراین شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه روستایی از جمله مسایل مهم محسوب می وشد. مقاله حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و پیامدهای آن بر منابع موجود به ویژه روستاهای شهرستان سرخس تهیه شده است.

کلمات کلیدی

, مشکلات اقتصادی و اجتماعی, بیابانزایی, تخریب اراضی, مهاجرت, شهرستان سرخس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057147,
author = {اکبری, مرتضی and صادقی شاهرخت, طاهره and واله, میترا and مهاجرطهران, سمانه},
title = {بررسی اثرات ناشی از بیابان زایی بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی)},
journal = {جنگل و مرتع},
year = {2013},
volume = {95},
number = {96},
month = {July},
issn = {1735-0093},
pages = {18--23},
numpages = {5},
keywords = {مشکلات اقتصادی و اجتماعی، بیابانزایی، تخریب اراضی، مهاجرت، شهرستان سرخس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات ناشی از بیابان زایی بر مسائل اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سرخس، استان خراسان رضوی)
%A اکبری, مرتضی
%A صادقی شاهرخت, طاهره
%A واله, میترا
%A مهاجرطهران, سمانه
%J جنگل و مرتع
%@ 1735-0093
%D 2013

[Download]