مطالعات زن و خانواده, دوره (3), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (7-35)

عنوان : ( بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر )

نویسندگان: سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قریب به اتفاق فقها بر این عقیده‌اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می‌گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله‌ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده‌اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذکور انجام‌ گرفته‌است. نویسندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی؛ با تتبع در عبارات فقها و ادلة ایشان و پس از تقسیم انواع تصرفات زوجه در مهر و تحلیل و بررسی ادله، به این نتیجه دست‌یافته‌اند که اطلاق قول به عدم جواز در صورت عدم قبض مهر، فاقد وجه بوده و قبض، تنها در عقود عینی‌ای که طرف عقد، غیر زوج باشد، در جواز تصرفات زوجه دخیل است، اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیر عقود عینی نسبت به غیر زوج، بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جواز تصرفات مالک در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة منع تصرفات مالک قبل از قبض مملوک، هیچ مدخلیتی برای قبض وجود نداشته و تصرفات او جایز است.

کلمات کلیدی

مهر زوجه تصرف قبض عقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057168,
author = {احدی, سیف اله and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر},
journal = {مطالعات زن و خانواده},
year = {2015},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2345-2692},
pages = {7--35},
numpages = {28},
keywords = {مهر زوجه تصرف قبض عقد نکاح.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر
%A احدی, سیف اله
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J مطالعات زن و خانواده
%@ 2345-2692
%D 2015

[Download]