پژوهش های فقهی, دوره (11), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (881-906)

عنوان : ( تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم )

نویسندگان: سیف اله احدی , محمدتقی فخلعی , محمدحسن حائری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.

کلمات کلیدی

, تسلیم مهر, تمکین, زوجه دائمه, عقد نکاح, عقود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057170,
author = {احدی, سیف اله and فخلعی, محمدتقی and حائری, محمدحسن},
title = {تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-8388},
pages = {881--906},
numpages = {25},
keywords = {تسلیم مهر، تمکین، زوجه دائمه، عقد نکاح، عقود معاوضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم
%A احدی, سیف اله
%A فخلعی, محمدتقی
%A حائری, محمدحسن
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2016

[Download]