مدیریت ورزشی, دوره (5), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (29-45)

عنوان : ( بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش )

نویسندگان: رضا اندام , امیر منتظری , سمیرا فیضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش­بینی تعهد سازمانی براساس عوامل رضایتمندی نیروهای داوطلب در ورزش می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق کلیة نیروهای داوطلب شرکت­ کننده در دهمین المپیاد فرهنگی – ورزشی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه­های سراسر کشور بود. به­ دلیل پایین بودن حجم جامعة آماری، نمونه به­ صورت تمام­ شمار به­دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است (N = n). بر این اساس، 120 نفر به­ عنوان نمونة آماری ارزیابی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامة اطلاعات جمعیت­ شناختی، رضایتمندی از تجارب داوطلبی (ملائی و همکاران) و تعهد سازمانی (آلن و می یر) جمع­آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ ها توسط گروهی از استادان صاحب­نظر دانشگاهی تأیید شد. در یک مطالعة راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه­ های رضایتمندی و تعهد سازمانی برابر با 92/0 محاسبه شد. داده ­های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه­ و تحلیل اطلاعات از آزمون­های فریدمن و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین تعهد سازمانی و رضایتمندی داوطلبان به ­ترتیب برابر با 64/0± 66/3 و 49/0 ± 79/3 بود. همچنین یافته­ های تحقیق نشان داد که اولویت عوامل رضایتمندی داوطلبان به­ ترتیب شامل رضایت از کسب تجربه، اجتماعی، هدفمند، تعهد، شغلی، مادی، پیشرفت و حمایتی است. براساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد چهار عامل رضایت از تعهد، حمایتی، شغلی و مادی 57 درصد واریانس تعهد سازمانی داوطلبان را تبیین می­کنند (57/0 = R2، 001/0 P= ، 164/37 = (115، 4) F). ازاین­ رو به مدیران امور داوطلبی و مسئولان برگزاری رویدادهای ورزشی پیشنهاد می­شود به تأثیرگذاری عوامل رضایتمندی داوطلبان و تعهد سازمانی آنان بر یکدیگر توجه داشته باشند و باتوجه به اولویت­های مشخص­ شده برای عوامل رضایتمندی و تعهد سازمانی، برنامه­ های مدیریت داوطلبان را به­ گونه­ ای طراحی و اجرا کنند که باعث افزایش رضایتمندی نیروهای داوطلب و بالا رفتن سطح تعهد آنان شود.

کلمات کلیدی

رضایت مندی • تعهد سازمانی • منابع انسانی • رویداد ورزشی • حفظ و نگهداری داوطلب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057173,
author = {رضا اندام and منتظری, امیر and سمیرا فیضی},
title = {بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-9341},
pages = {29--45},
numpages = {16},
keywords = {رضایت مندی • تعهد سازمانی • منابع انسانی • رویداد ورزشی • حفظ و نگهداری داوطلب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش
%A رضا اندام
%A منتظری, امیر
%A سمیرا فیضی
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2014

[Download]