دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (23), شماره (12), سال (2016-6) , صفحات (241-252)

عنوان : ( تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده )

نویسندگان: لیلا ایزی , رویا لاری , ناصر مهدوی شهری , مهرنگار رجحان نژاد , علی بیرجندی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ماتریکس بافت های سلول زدایی شده به دو دلیل به عنوان یک سیستم داربستی ایده آل در نظر گرفته می شوند، اولین دلیل شباهت ساختاری و مکانیکی با بافت های طبیعی و دومین دلیل وجود پروتئین های ماتریکس خارج سلولی است، که بعد از سلول زدایی باقی می مانند و می توانند در تمایز سلول ها نقش ایفا کنند. هدف از این مطالعه بررسی رفتار سلول های چسبنده ی مغز استخوان رت کشت داده شده بر روی ماتریکس سلول زدایی شده ی بافت پوست انسانی است. مواد و روش ها: در این پژوهش سلول زدایی بافت پوست انسانی با سه روش فیزیکی (انجماد آهسته، انجماد - ذوب سریع)، آنزیمی (تریپسین 25/0 درصد) به مدت 18 ساعت، و شیمیایی (SDS یا Sodium dodecyl sulfate یک درصد) به مدت 12 ساعت انجام گرفت. از داربست‌های تهیه شده، 1، 2، 3 و 4 هفته پس از کشت با تعداد 105×4 سلول، مقاطع میکروسکوپی تهیه و با رنگ آمیزی های مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: مطالعه‌ هیستولوژیک داربست‌ها پس از سلول‌زدایی نشان دهنده ی حذف هسته‌ها و اجزای سلولی و حفظ رشته های کلاژن بافت بود. مطالعه‌ ی داربست‌ها 1، 2، 3 و 4 هفته پس از کشت، چسبندگی و تکثیر سلول ها را نشان داد. همچنین در هر چهار هفته شاهد نفوذ و مهاجرت سلول ها به درون داربست نبودیم. بررسی های آماری اختلاف معناداری را در درصد تراکم سلولی در هفته ی دوم در مقایسه با سایر هفته ها نشان داد (P<0.001). نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان می‌دهد که ECM (Extracellular Matrix) بجا مانده از سلول زدایی بافت پوست انسانی بستر مناسبی جهت بررسی رفتار سلول های چسبنده مغز استخوان رت RABMCs (Rat Adherent Bone Marrow Cells) می باشد.

کلمات کلیدی

, ماتریکس خارج سلولی, سلول زدایی, داربست, پوست انسان, سلول های چسبنده مغز استخوان رت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057179,
author = {ایزی, لیلا and لاری, رویا and مهدوی شهری, ناصر and رجحان نژاد, مهرنگار and علی بیرجندی نژاد},
title = {تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2016},
volume = {23},
number = {12},
month = {June},
issn = {1606-7487},
pages = {241--252},
numpages = {11},
keywords = {ماتریکس خارج سلولی، سلول زدایی، داربست، پوست انسان، سلول های چسبنده مغز استخوان رت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه داربست سه بعدی پوست انسانی و بررسی برهم کنش سلول های چسبنده مغز استخوان رت با داربست تهیه شده
%A ایزی, لیلا
%A لاری, رویا
%A مهدوی شهری, ناصر
%A رجحان نژاد, مهرنگار
%A علی بیرجندی نژاد
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2016

[Download]