جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), شماره (11), سال (2014-10) , صفحات (77-92)

عنوان : ( بررسی عدم قطعیت مدل های AOGCM و سناریو های انتشار در برآورد پارامتر های اقلیمی ( مطالعه ی موردی ایستگاه سینوتیک مشهد) )

نویسندگان: دل آرام هوشمندکوچی , محمدجواد خردادی ورامینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی های موجود نشان میدهد که پدیده تغییر اقلیم تاثیر به سزایی در معادلات هواشناسی به خصوص بارش دارد و بدین جهت درا ین پژوهش سعی شده تغییرات بارش در دوره اتی ۱۱۰۲-۴۲۰۲ را نسبت به دوره پایه مورد ارزیابی قرار دهیم در راستای این امر از مدل گردش عمومی جو G-ECHO AOGCM تحت سناریوی ۱A استفاده نمودیم و سپس به کمک مدل اماری WS-LARS ریز مقیاس نمودیم. عدم قطعیت داده های خروجی مدل را بررسی نمودیم تا توانایی مدل را در براورد منابع عدم قطعیت بسنجیم نتایج ح اکی از این بود که داده های خروجی تا حد زیادی منابع عدم قطعیت را در براورد پارامترهای هواشناسی به خصوص بارش در نظر گرفته است همچنیندرایستگاه سینوپتیک بیرجند میانگین بارش سالانه به میزان ۳/۷ میلیمتر افزایش داشته اما این افزایش در سالهای متمادی نوسانات زیادی دارد در ادامه ارزیابی تغییرات میانگین بارش ماهانه نشان داد که برمیزان بارش های بهاره نسبت به دوره پایه افزوده می شود اما تا حدی از بارشهای زمستانه کاسته شده است.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, بارش, مدل گردش عمومی جو, عدم قطعیت, WG-LARS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057187,
author = {هوشمندکوچی, دل آرام and خردادی ورامینی, محمدجواد},
title = {بررسی عدم قطعیت مدل های AOGCM و سناریو های انتشار در برآورد پارامتر های اقلیمی ( مطالعه ی موردی ایستگاه سینوتیک مشهد)},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {11},
month = {October},
issn = {2322-1682},
pages = {77--92},
numpages = {15},
keywords = {تغییر اقلیم، بارش، مدل گردش عمومی جو، عدم قطعیت، WG-LARS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عدم قطعیت مدل های AOGCM و سناریو های انتشار در برآورد پارامتر های اقلیمی ( مطالعه ی موردی ایستگاه سینوتیک مشهد)
%A هوشمندکوچی, دل آرام
%A خردادی ورامینی, محمدجواد
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2014

[Download]