نهمین کنگره ی ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی )

نویسندگان: احسان محتشمی , وهاب اسماعیلی , مصطفی صالحی احمد آباد , احمد شوشتری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، کفایت و دقت روش تحلیل استاتیکی معادل در برآورد پاسخ لرزهای برج توربین بادی بررسی میشود. بدین منظور، یک توربین 1.5 مگاواتی تحت اثر رکورد زلزله السنترو قرار داده میشود و پاسخهای نیرویی و تغییرمکانی سازه به روش تحلیل استاتیکی معادل محاسبه میگردد. همچنین، روش تحلیل تاریخچه پاسخ به عنوان پاسخ مرجع انتخاب شده و نتایج روش تحلیل استاتیکی معادل، برای چهار نوع خاک معرفی شده در آیین نامه، با آن مقایسه میشود. برای بارگذاری لرزهای برج توربین، از ضوابط آییننامههای ایران و آمریکا استفاده شده است. تحلیل سازه برج نیز به انجام رسیده است. نتایج حاصل از تحلیلها نشان میدهند، روش استاتیکی معادل همواره مقدارهای برش، لنگر خمشی و OpenSees در نرم افزار جابه جایی برج را بیشتر از بیشینه مقادیر حاصل از تحلیل تاریخچه پاسخ تخمین میزند. این اختلاف، برای بیشینه جابهجایی نوک برج توربین مورد نظر، در ضعیفترین خاک آییننامه، به حدود سه برابر میرسد. دلیل این امر را میتوان به نحوه توزیع نیروی زلزله در ارتفاع برج در روش تحلیل استاتیکی معادل نسبت داد. افزون بر این، انجام تحلیل در حوزه زمان یا فرکانس میتواند بر نحوه توزیع بیشینه برش و بیشینه لنگر خمشی در ارتفاع برج تأثیرگذار باشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل لرزهای, توربین بادی, تحلیل استاتیکی معادل, تحلیل تاریخچه پاسخ,.OpenSees
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057195,
author = {احسان محتشمی and وهاب اسماعیلی and مصطفی صالحی احمد آباد and شوشتری, احمد},
title = {مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی},
booktitle = {نهمین کنگره ی ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تحلیل لرزهای، توربین بادی، تحلیل استاتیکی معادل، تحلیل تاریخچه پاسخ;.OpenSees},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی
%A احسان محتشمی
%A وهاب اسماعیلی
%A مصطفی صالحی احمد آباد
%A شوشتری, احمد
%J نهمین کنگره ی ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]