پژوهشنامه انقلاب اسلامی, دوره (3), شماره (10), سال (2014-4) , صفحات (113-132)

عنوان : ( نگاهی کاربرد شناختی به کلام امام خمینی (ره) در مورد اصل ولایت فقیه بررسی انواع پیش انگاری ها )

نویسندگان: سیده مریم فضائلی , مریم سادات طیرانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش که روش آن از نوع توصیفی-تحلیلی است، سعی داریم تا چهل و سه جملة امام خمینی در مورد اصل ولایت فقیه را براساس انواع پیش¬انگاری¬ها بررسی و تحلیل کنیم. نتایج تحقیق نشان می-دهد که پیش¬انگاری¬های وجودی، واقعیت¬پذیر، واژگانی، ساختاری و واقعیت¬ناپذیر در کلام امام (ره) وجود داشتند؛ اما پیش¬انگاری¬ خلاف¬واقع در کلام وی مشاهده نشد. از میان پیش¬انگاری¬های موجود در کلام امام (ره)، پیش¬انگاری وجودی با درصد فراوانیِ 70% نسبت به سایر پیش انگاری¬ها بسامد بیشتری داشته است. نتیجة آزمون آماری کای دو نیز نشانگر این است که میان بسامد این پیش¬انگاری با بسامد پیش¬انگاری واژگانی و سایر پیش انگاری ها که بسامد کمتری دارند، تفاوت معناداری وجود دارد. در پیش انگاری وجودی امام داشتن دانش مشترک در سه زمینه را درست دانسته است و یا اینکه مخاطبان کلام امام (ره) این فرضها را از پیش می دانسته¬اند. این فرضها یا دانشهای قبلی عبارتند از: دانش مشترک در زمینه کلی مباحث فقیه، ولی¬فقیه و ولایت داشتن فقیه؛ دانش مشترک درزمینة مسائل دینی و اعتقادی؛ دانش مشترک درزمینه مباحث حکومتی و سیاسی کشور. برای اینکه ارتباطی مؤثر و دو سویه میان امام و مخاطبانش شکل بگیرد و عمل انتقال پیام و درک پیام به گونه ای کارآمد رخ دهد، مخاطبان امام (ره) می¬بایست علاوه¬بر داشتن دانش مشترک قبلی دربارة مباحث مربوط به فقیه، ولی فقیه و ولایت فقیه، دربارة مسائل دینی و اعتقادی و مباحث حکومتی و سیاسی کشور نیز دانش مشترک قبلی داشته باشند تا بتوانند درک درست¬تری از کلام امام درباة ولایت فقیه را داشته باشند.

کلمات کلیدی

کاربردشناسی؛ پیش انگاری؛ امام خمینی؛ ولایت فقیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057210,
author = {فضائلی, سیده مریم and طیرانی, مریم سادات},
title = {نگاهی کاربرد شناختی به کلام امام خمینی (ره) در مورد اصل ولایت فقیه بررسی انواع پیش انگاری ها},
journal = {پژوهشنامه انقلاب اسلامی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {10},
month = {April},
issn = {2251-8681},
pages = {113--132},
numpages = {19},
keywords = {کاربردشناسی؛ پیش انگاری؛ امام خمینی؛ ولایت فقیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهی کاربرد شناختی به کلام امام خمینی (ره) در مورد اصل ولایت فقیه بررسی انواع پیش انگاری ها
%A فضائلی, سیده مریم
%A طیرانی, مریم سادات
%J پژوهشنامه انقلاب اسلامی
%@ 2251-8681
%D 2014

[Download]