فنی مهندسی مدرس, دوره (16), شماره (3), سال (2016-6) , صفحات (105-111)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی جریان الکترو اسمز در اثر جریان و رطوبت گازهای ورودی به پیل سوختی تک سلولی غشاء پلیمری )

نویسندگان: محمّد قلی زاده , محسن قاضی خانی , ایمان خزایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر رطوبت نسبی گازها در یک پیل سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون تغییر داده شد و اثر آن بر جریان الکترواسمز بررسی گردید.

کلمات کلیدی

, پبل سوختی, رطوبت نسبی, تعادل آب, جریان الکترواسمز, درگ خالص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057215,
author = {قلی زاده, محمّد and قاضی خانی, محسن and ایمان خزایی},
title = {بررسی آزمایشگاهی جریان الکترو اسمز در اثر جریان و رطوبت گازهای ورودی به پیل سوختی تک سلولی غشاء پلیمری},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2016},
volume = {16},
number = {3},
month = {June},
issn = {****-0011},
pages = {105--111},
numpages = {6},
keywords = {پبل سوختی، رطوبت نسبی، تعادل آب، جریان الکترواسمز، درگ خالص},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی جریان الکترو اسمز در اثر جریان و رطوبت گازهای ورودی به پیل سوختی تک سلولی غشاء پلیمری
%A قلی زاده, محمّد
%A قاضی خانی, محسن
%A ایمان خزایی
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2016

[Download]