پژوهش های سیاسی جهان اسلام, دوره (3), شماره (4), سال (2014-2) , صفحات (131-156)

عنوان : ( تاملی جامعه شناختی بر بسترهای شکل گیری و رشد افراطی گرایی اسلامی در نیجریه )

نویسندگان: احمد محقر , سارا اکبری , محدثه جزائی , ابوالقاسم شهریاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشتار حاضر می@کوشد روند شکل گیری رادیکالیسم اسلامی در نیجریه را بررسی کند. در این راستا تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که چه عواملی باعث رشد اسلام گرایی مذهبی در نیجریه به طور اعم و گروه بوکو حرام به طور اخص شده است. عوامل زمینه ساز ظهور بوکو حرام بسیار پیچیده هستند و شامل عوامل جمعیتی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی می شوند. براساس شواه موجود افراطی های مسلمان گروه های هستند که در برابر روند یکپارچه سازی مدرنیته ایستادگی می کنند و خواهان بازگشت احکام دینی به صحنه سیاست روزی کشور خود هستند. این گروه ها به دلیل دسترسی نداشتن به سازوکارهای قانونی از خشونت به عنوان ابزاری برای دست یابی به اهداف خود استفاده می کنند. به عبارت دیگر، معتقدان به خط و مشی آن را هوبت جدیدی برای مسلمانان و راه حلی برای جلوگیری از زوال و انحطاط جوامع مسلمان می دانند. یکی از گروه های اسلامی نوظهور که رادیکالیزه شده است، گروه بوکوحرام در نیجریه است. براین اساس متغیرهایی همچون فقر گسترده مناطق مسلمان نشین در مقایسه با مناطق مسیحی، عدم حضور مؤثر مسلماان در عرصه سیاسی، وجود درگیری های قومی سابقه دار و احساس هویت زدایی در بین مسلمانان توسط دولت سکولار به رادیکال شدن هرچه بیشتر این گروه منجر شده است. راه کار حل این مسئله نیز دو جنبه دارد: در وهله اول، آغاز گفتگو با بوکوحرام برای توقف حملات و در وهله دوم، اجرای سیاست های مبتنی بر امنیت انسانی برای بهبود وضع زندگی در مناطق شمالی کشور نیجریه.

کلمات کلیدی

, نیجریه, رادیکالیسم اسلامی, بوکوحرام, آلن تورن, یورگن هابرماس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057216,
author = {محقر, احمد and اکبری, سارا and جزائی, محدثه and شهریاری, ابوالقاسم},
title = {تاملی جامعه شناختی بر بسترهای شکل گیری و رشد افراطی گرایی اسلامی در نیجریه},
journal = {پژوهش های سیاسی جهان اسلام},
year = {2014},
volume = {3},
number = {4},
month = {February},
issn = {2322-2980},
pages = {131--156},
numpages = {25},
keywords = {نیجریه، رادیکالیسم اسلامی، بوکوحرام، آلن تورن، یورگن هابرماس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی جامعه شناختی بر بسترهای شکل گیری و رشد افراطی گرایی اسلامی در نیجریه
%A محقر, احمد
%A اکبری, سارا
%A جزائی, محدثه
%A شهریاری, ابوالقاسم
%J پژوهش های سیاسی جهان اسلام
%@ 2322-2980
%D 2014

[Download]