پژوهش های حبوبات ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2017-4) , صفحات (192-204)

عنوان : ( اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد )

نویسندگان: قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , روشنک شهریاری احمدی , فاطمه رنجبر , مهسا اقحوانی شجری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین تحت تأثیر نسبت های کشت مخلوط ردیفی سری جایگزینی با ارقام لوبیا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‏ تحقیقاتی دانشکده‏ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. تیمارها شامل نسبت های جایگزینی 75%+ 25%، 50%+50% و 25% + 75% ذرت شیرین (رقم چیس) با پنج رقم لوبیا (قرمز، چشم بلبلی، سفید، چیتی و توده محلی) و کشت خالص هر دو گیاه بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه ذرت شیرین در کشت خالص بیشتر از کشت مخلوط بود و با افزایش تراکم در نسبت های مخلوط با ارقام لوبیا به طور معنی داری افزایش یافت. بالاترین و کمترین عملکرد دانه در بین نسبت های مخلوط به ترتیب برای 75% ذرت شیرین+25% لوبیا با 81/734 گرم بر متر مربع و 25% ذرت شیرین+75% لوبیا با 6/346 گرم بر متر مربع بدست آمد. بالاترین میانگین عملکرد دانه ارقام لوبیا در نسبت کاشت 75% لوبیا+ 25% ذرت شیرین با 7/165 گرم بر متر مربع و پایین ترین میزان برای 25% لوبیا+ 75% ذرت شیرین با 8/77 گرم بر متر مربع حاصل شد. بالاترین عملکرد دانه در لوبیا چشم بلبلی (23/234 گرم بر متر مربع) و کمترین میزان در توده محلی (8/84 گرم بر متر مربع) مشاهده شد. بالاترین نسبت برابری زمین برای نسبت 25% لوبیا توده محلی+75% ذرت شیرین (47/1) بدست آمد. نتایج تیمارها نشان داد که توده محلی نسبت به سایر ارقام لوبیا توان رقابتی بیش‏تری نسبت به ذرت شیرین داشت.

کلمات کلیدی

, توان رقابتی, شاخص برداشت, کشت مخلوط, نسبت برابری زمین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057218,
author = {اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور and شهریاری احمدی, روشنک and رنجبر, فاطمه and اقحوانی شجری, مهسا},
title = {اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2017},
volume = {8},
number = {2},
month = {April},
issn = {2008-725X},
pages = {192--204},
numpages = {12},
keywords = {توان رقابتی، شاخص برداشت، کشت مخلوط، نسبت برابری زمین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نسبت‌های جایگزینی کشت مخلوط ذرت شیرین (Zea mays L.) با ارقام لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%A شهریاری احمدی, روشنک
%A رنجبر, فاطمه
%A اقحوانی شجری, مهسا
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2017

[Download]