علوم باغبانی, دوره (30), شماره (3), سال (2016-12) , صفحات (537-546)

عنوان : ( پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال )

نویسندگان: زهرا کریمیان , علی تهرانی فر , محمد بنایان اول , مجید عزیزی ارانی , فاطمه کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به رشد جمعیت و اقلیم گرم و خشک اکثر شهرهای ایران، تامین و ایجاد آسایش دمایی مناسب در دوره های گرم سال ضروری است. به منظور ارزیابی و شبیه سازی تاثیر درصد فضای سبز و پوشش گیاهی بر تغییرات دما، رطوبت نسبی و آسایش دمایی شهروندان در دو سایت مسکونی در مشهد، در گر مترین دوره سال 1390 آزمایشی انجام شد. در این آزمایش داده های اقلیمی ثبت شده در این دو سایت و داده های اندازه گیری شده مربوط به سازه های شهری و پوشش گیاهی با استفاده از برنامه کامپیوتری ان وای مت مدلسازی و تجزیه شدند. خروجی های مدل نشان داد که به رغم اختلاف اندک دما و رطوبت نسبی بین سایت های واقعی و شبی هسازی شده با پوشش گیاهی، تفاوتی از نظر شاخص متوسط نظرسنجی پی شبینی درصد، در محدوده / ١١ شده وجود نداشت و هر دو سایت با وجود پوشش گیاهی شبیه سازی شده تا حدود 19.5 درصد در محدوده تنش گرمایی بسیار شدید قرار داشتند.

کلمات کلیدی

, اماکن مسکونی, پوشش گیاهی, شاخص آسایش دمایی, دما, رطوبت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057220,
author = {کریمیان, زهرا and تهرانی فر, علی and بنایان اول, محمد and عزیزی ارانی, مجید and کاظمی, فاطمه},
title = {پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2016},
volume = {30},
number = {3},
month = {December},
issn = {2423-3986},
pages = {537--546},
numpages = {9},
keywords = {اماکن مسکونی، پوشش گیاهی، شاخص آسایش دمایی، دما، رطوبت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال
%A کریمیان, زهرا
%A تهرانی فر, علی
%A بنایان اول, محمد
%A عزیزی ارانی, مجید
%A کاظمی, فاطمه
%J علوم باغبانی
%@ 2423-3986
%D 2016

[Download]