پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی, دوره (18), شماره (3), سال (2016-7) , صفحات (96-120)

عنوان : ( آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها )

نویسندگان: رضا پیش قدم , آیدا فیروزیان پوراصفهانی , سحر طباطبایی فارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر درصدد آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان براساس الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها برآمده است. به منظور انجام این مطالعه توصیفی، جامعه پژوهش متشکل از استادان متخصص و صاحب‌نظر از رشته‌های زبان‌شناسی، زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان انگلیسی و نیز دانش‌آموختگان و دانشجویان رشته آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی‌زبانان بود که از میان آن‌ها 43 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته به وسیله 6 سؤال طبقه‌بندی شده و گفت‌وگوهای غیررسمی با شرکت‌کنندگان در تحقیق بوده است. مطالعه انجام شده نشان می‌دهد که بر پیکره فعلی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ایراداتی وارد است و تجدید نظر در برنامه‌های آموزشی این رشته تحصیلی امری ضروری به نظر می‌رسد. در پژوهش حاضر، پس از بررسی موشکافانه مشکلات مطرح شده از سوی متخصصان و دست‌اندرکاران این رشته تحصیلی، نیازهای آموزشی آن استخراج شده است که این نیازها باید مبنای برنامه‌ریزی چنین دوره‌ای قرار گیرد. انتظار می‌رود گذراندن دوره کارشناسی ارشد این رشته با وجود اطلاعات پایه‌ای ارائه شده در این پژوهش که با اصول علمی صحیح تدوین گردیده است، توانایی‌های لازم را در دانشجویان این رشته ایجاد نماید، به طوری که قادر به پاسخ‌گویی انتظارات ذی‌نفعان باشند و دست‌اندرکاران این رشته بتوانند از راهکارهای ارائه شده در این تحقیق در جهت ارتقای کیفی و کمی این رشته بهره برند.

کلمات کلیدی

آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان؛ الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها؛ لایه لیتانی؛ لایه نظام‌های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057224,
author = {پیش قدم, رضا and آیدا فیروزیان پوراصفهانی and طباطبایی فارانی, سحر},
title = {آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها},
journal = {پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی},
year = {2016},
volume = {18},
number = {3},
month = {July},
issn = {1735-0999},
pages = {96--120},
numpages = {24},
keywords = {آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان؛ الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها؛ لایه لیتانی؛ لایه نظام‌های علّی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها
%A پیش قدم, رضا
%A آیدا فیروزیان پوراصفهانی
%A طباطبایی فارانی, سحر
%J پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی
%@ 1735-0999
%D 2016

[Download]